โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

จัดงานเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียน : โพธิแสนวิทยา สพม.23

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ศราวุธ แจ้งสุข จำนวนผู้เข้าชม 24 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดงานเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีความสุขและสมดุลโดยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  มีจิตวิญญาณ มีทักษะในการจัดการ  การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้  สามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพื่อเป็นการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ผลงานชิ้นงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ของคณะครู  นักเรียน  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง และให้คนในชุมชนได้แสดงศักยภาพของท้องถิ่น
2.3 เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างไมตรีอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
 
เป้าหมาย      3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 
                    - ครูทุกคนจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของตนเอง
                   - นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงความสามารถด้านต่างๆ ตามความสนใจและความถนัด
                   - องค์กรท้องถิ่น  บุคคลในชุมชนร่วมจัดแสดงนิทรรศการและให้ความรู้
                   - องค์กรท้องถิ่น และบุคคลในชุมชนร่วมแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม
- ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 200 คน
          3.2  เชิงคุณภาพ 
                    - ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชน ได้แสดงศักยภาพและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
- นักเรียนมีความรู้ ทักษะ  ศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาตนเองครอบครัว
และสังคม

                   - ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าเรียนต่อ
                   - โรงเรียนและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
 
ระยะเวลา 3 ก.ย. 2561 - 7 ม.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวชี้วัด      8.  ตัวชี้วัด                                                                               
- ด้านปริมาณ
- จำนวนครูที่ร่วมจัดนิทรรศการ
- จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จำนวนผู้ปกครอง ประชาชน องค์กรชุมชน และโรงเรียนอื่น ที่เข้าเยี่ยมชมงาน
- ด้านคุณภาพ
                              - ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ
                             - ความรู้ ทักษะ  ศักยภาพ และความสามารถในการพัฒนาตนเองของนักเรียน
                             - ความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2. ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ และเผยแพร่ผลงานของตนเอง
3. ชุมชนได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ ร่วมแสดงผลงาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. โรงเรียนและชุมชนเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นต่อก
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1