โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน : โพธิแสนวิทยา สพม.23

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ศราวุธ แจ้งสุข จำนวนผู้เข้าชม 40 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดขัดเจน
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายหลังปี คศ.2515 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ค.ศ. 2515 – 2520 เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสร้างสมดุลของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสามมิติ คือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมและความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจหรือการเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” (กระทรวงศึกษาธิการ : 2559) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้นั้น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21
            โรงเรียนโพธิแสนวิทยากำลังดำเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง  โดยที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานลงความเห็นว่า ควรจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เพราะเป็นภาษาที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาไม่เคยรู้หรือเรียนภาษาจีนมาก่อนเลย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน  ในการดำเนินการจัดหาและจ้างครูสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน และวัฒนธรรมของชาติจีน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นได้
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 
เป้าหมาย 3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 
                    1.1 เพื่อจัดหาบุคลากรเพื่อสอนภาษาจีน จำนวน 1 คน
          1.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ทุกคน

          3.2  เชิงคุณภาพ 
                    1.1 ดำเนินการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสอนภาษาจีน
          1.2 นักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยาทุกคนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ในระดับพอใช้
 
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2561 - 1 ก.ย. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัด                                                                               
- ด้านปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยา จำนวน 755 คน ได้เรียนภาษาจีน
- ด้านคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนโพธิแสนวิทยา ร้อยละ
90 สื่อสารภาษาจีนได้ในระดับพอใช้

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนโพธิแสนวิทยาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. นักเรียนสื่อสารภาษาจีนได้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
3. นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1