โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียน : โพธิแสนวิทยา สพม.23

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : ศราวุธ แจ้งสุข จำนวนผู้เข้าชม 29 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียบเชิงบวก
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
     3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามวัตถุประสงค์นอกจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาด้านทฤษฎีแล้ว  ผลงานของนักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นเครื่องชี้วัดถึงผลสำเร็จของการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  นอกจากผลผลิตที่ได้จากการเรียนรายวิชาและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะแสดงถึงความรู้  ความสามารถของนักเรียนแล้ว ยังเป็นแรงจูงใจอันสำคัญที่มีผลต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามสภาพความจำเป็นและตรงตามความต้องการของโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้น  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  
วัตถุประสงค์
  1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
เป้าหมาย 3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ได้รับการสอนเสริมทุกคน
          3.2  เชิงคุณภาพ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
 
ระยะเวลา 1 ต.ค. 2561 - 1 ธ.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด                                                                                        
- ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เข้าเรียนเสริม จำนวน 32 คน
- ด้านคุณภาพ
                    ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนโพธิแสนวิทยาสูงขึ้น
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 มีผลคะแนน O-NET สูงขึ้น
2. โรงเรียนโพธิแสนวิทยามีคุณภาพการศึกษามากขึ้น
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1