โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

KKU SMART LEARNING

โรงเรียน : ชานุมานวิทยาคม สพม.29

ประเภท : เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 5 พ.ย. 2561 โดย : อนุชา แคนศิลา จำนวนผู้เข้าชม 18 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม KKU SMART LEARNING
ประเภท เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน


     3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม  KKU Smart Learning  ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำริขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐานได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ   รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้พิจารณาให้โรงเรียนชานุมานวิทยาคมเข้าร่วมโครงการนี้
 
วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning  ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนในสาระวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
                 2.3 เพื่อพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning  ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละเนื้อหาวิชาตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
 
เป้าหมาย 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                       3.1.1 มีการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน
            3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                       3.2.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในสาระวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
                        3.2.2  ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรู้ความสามารถในการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
ระยะเวลา 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในสาระวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
2. จำนวนของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความรู้ความสามารถในการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะนวัตกรรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมทั้งทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning 
           9.2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน มีความรู้ความสามารถในการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1