โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

อยู่อย่างพอเพียง

โรงเรียน : หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม.24

ประเภท : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 6 พ.ย. 2561 โดย : Nattanicha Srijumnong จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม อยู่อย่างพอเพียง
ประเภท โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา           การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม  ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ได้กำหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการทำงานและรักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  สร้างและพัฒนางานตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาในการนำไปปรับ
3.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน
 
เป้าหมาย เป้าหมายด้านปริมาณ
       -นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คิดเป็นร้อยละ 100
เป้าหมายด้านคุณภาพ
     -นักเรียนมีความรู้ ความเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถถ่ายทอดสู่ครอบครัว ชุมชน
 
ระยะเวลา 16 พ.ค. 2561 - 25 ก.พ. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ตัวชี้วัด 1.นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เชิงคุณภาพ
1)       นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้กระบวนการคิด วางแผนและกระบวนการทำงาน นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2)       ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
3)       คนในชุมชนสามารถดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
2. เชิงปริมาณ
1)       นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้และปฏิบัติในหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่
2)       นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และนำระบบสหกรณ์มาใช้ในการดำเนินชีวิต
3)       นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสาธารณะสมบัติส่วนร่วม


 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท จากเงินนอกงบประมาณประเภท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
 
การบรรลุตัวชี้วัด นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่า
ความพึงพอใจ 1.นักเรียน คณะครู ชุมชน มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ร้อยละ80
ปัญหาและอุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ การดำเนินกิจกรรมต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
รูปภาพประกอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1