โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียน : น้ำริดวิทยา สพม.39

ประเภท : เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 7 พ.ย. 2561 โดย : สุจินดา จิตต์มั่่น จำนวนผู้เข้าชม 21 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเภท เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
ปีการศึกษา 2560
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กำหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมสร้างเสริมทักษะชีวิตศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพและเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองเลือกอย่างเหมาะสมอย่างมีความสุขตามความถนัดความสนใจอันเป็นจุดหมายหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   โดยจัดกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  มีความเสียสละ  มีจิตสาธารณะ  เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้ตามความถนัดและสนใจ   เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีทักษะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
เป้าหมาย ร้อยละ  100  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 ร้อยละ  100  นักเรียนทุกคนตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100  ส่งเสริมให้นักเรียน  เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณประโยชน์

ระยะเวลา 7 พ.ย. 2561 - 7 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนน้ำริดวิทยาได้พัฒนาผู้เรียน บรรลุตามวัตถุประสงค์
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1