โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม

โรงเรียน : ลองวิทยา สพม.37

ประเภท : โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 โดย : วราวุธ วงศ์ใหญ่ จำนวนผู้เข้าชม 30 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม
ประเภท โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ปีการศึกษา
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำเนินการคัดกรอง               ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
๒.  เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
๓.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษให้ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
๔.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนร่วมได้พัฒนาการเรียนโดยใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสม
๕.  เพื่ออำนวยความสะดวก                ให้กับครูผู้สอนได้ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดกับผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและผู้เรียน ที่เรียนร่วมได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 
เป้าหมาย เป้าหมาย ผู้เรียนที่เรียนร่วมทุกคน                  ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ระยะเวลา 0 543 - 0 543
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1