โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

พัฒนาอาคารสถานที่

โรงเรียน : สบปราบพิทยาคม สพม.35

ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 พ.ย. 2561 โดย : สมกร เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 103 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาอาคารสถานที่
ประเภท โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การจัดสถานศึกษาจะต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาลูกจ้างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจ้างลูกจ้างเพิ่ม  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาของงานอาคารสถานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
              ๑.จัดบริการด้านอาคารสถานที่ในการให้บริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของตลอดปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ
              ๑.ให้การบริการด้านงานอาคารสถานที่เรียบร้อย  ร่มรื่น  บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  และถูกสุขอนามัยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้รับความพึงพอใจและประทับใจจากผู้เข้ามาใช้บริการ
 
ระยะเวลา 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
มีผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปฏิบัติงานอาคารสถานที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนต้องการ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0