โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ คุณธณรม จริยธรรม ดนตรีและกีฬากิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียน : เวียงเทพวิทยา สพม.37

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ธ.ค. 2561 โดย : Kritsadakorn Insee จำนวนผู้เข้าชม 65 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ คุณธณรม จริยธรรม ดนตรีและกีฬากิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา 12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0