โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนกุหลาบวิทยาลัย

จำนวน 160

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 8 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 11 13 24
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 24 44
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 11 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 14 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 5 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 12 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 2 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 62 92 154
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
6
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
12
6
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
11
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
8
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
15
3
2
0
0
6 ศิลปะ
7
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
6
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
80
45
29
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศรันรัตน์ ไผ่พงศาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจุฑาทิพย์ สวนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นายมณเฑียร กลิ่นเขียว  ครู ชำนาญการ
0
5 นายธราดล รานรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุวรรณ ชื่นชีพ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวภัทรวดี อุดมมนกุล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวพลอยไพลิน มิ่งทอง  ครู ชำนาญการ
0
10 นายชาติชัย วิโรจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุวรรณา ตุ้มนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอภิรดี วิโรจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุมิตร สวนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวกุศล ยืนวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายนิมิตร อ้อมณฑา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวรากร ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายถาวร กิตติวรนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอุบลรัตน์ ยี่รงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุนีย์ ธนศักดิ์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายศิริ สวัสดิ์แดง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายไพโรจน์ บริรักษ์เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวกลอยใจ ปานเกษม  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสุรพร เก็งทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสถาพร อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายณภัทร รุจินันทยศ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสะการียา วันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายกิตติธัช ทรงศิริ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางพรรณี เจริญกัลป์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวบุญทรัพย์ ลิมปนะชัย  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวสันต์ อยู่เชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางบุญนะ บุญประเทือง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสุธาทิพย์ พฤฒินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวฉิมพลี วิมลธรรม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวสายใจ อาจองค์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุนิสา เพ็งสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายสุพล นิลกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเกศสุดา นันทชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายพิชัย ว่านวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสิงหา สุวรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางนริสา กล่ำแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวผ่องศรี ชินนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวจตุพร ปักเคระกา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวเยาวลักษณ์ อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางจิตรา สุทธิกลม  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวมัณฑนา ทับทิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวเพ็ญจิตร คงมณี  ครู ชำนาญการ
0
48 นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวอัญชลี มูลแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ  ครู ชำนาญการ
0
52 นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวพรลภัส เสวกะ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายธนดล ยิ้มถนอม  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวจิราภรณ์ กลัดป้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุขะชัย ศุภศิริ  ครู ชำนาญการ
0
60 นายวรุตม์ วรุตมะ  ครู ชำนาญการ
0
61 นายโกญจนาท คูณพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางอุษา สุรวัชโยธิน  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวชนานุช ดอกประทุม  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวอัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
66 นายธีรเดช จั่นกระแสร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายญาธิป คล้ายกล่ำ  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวเสาวลักษณ์ ทักษิณากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวรัชนู พิมพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายโสภณ ไทยจีน  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาววรรณภา โพธิ์สอาด  ครู ชำนาญการ
0
72 นายวีรชัย คำสมหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสุทธิพงษ์ คงสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวเขมศรี จิรารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายนพดล เกิดโภคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายประจักษ์ มิ่งทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวภาภัสสร พัฒนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาววิไลลักษณ์ สมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายกิตติวุฒิ เจริญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางนนท์ชนิตร อัมพรพฤติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายณัฐวุฒิ บัวระพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวกรรณิกา ใยทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวนิภารัตน์ รูปไข่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายนัฐพงศ์ สีนวล  ครู ชำนาญการ
0
88 นายธวัชชัย สุขล้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจุฎาภรณ์ อินเถิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายอติพล สุกฤษฎานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายกฤษณะ เกษมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายเอกพงษ์ หุมแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวมัทนา ต๊ะตันยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายพัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสิริมณี อักขนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวปิยาภรณ์ หอมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายอภิชาติ บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาววรวรรณ กฤตยากรนุพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายสิทธิกร สัมพันธ์กาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวกุลชยา พิทยาวงศ์ฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวขวัญฤดี ฐิตาปุรเชษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายธนกร อรรจนาวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายนิเทศก์ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวปิยมาศ ศรีสมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
106 นายโพธิวัฒน์พล คงซ่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวภัทรา อินทร์ธูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวภัทรี พรมมีสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวยลกร จีนทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาววรรณวิภา ภู่มาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาววารินทร์ ผิวอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวสุกัญญา สมมุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสุดารัตน์ ช่างสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวสุภาภรณ์ ตาปนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายหัสวนัส เพ็งสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายกระมล จันทร์ตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายเกริกเกียรติ แสงวิทยาประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวจรรยานุช ยอดสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวชุติมา สุขเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางดาริณี กาญจนเตมีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายปรีชา เพิ่มผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายพงศ์พล จินตนประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวอนงค์ นิราศคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางณัฐชมนต์ วสุโฆษิตภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายณัฐสิทธิ์ โคศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวดรุณี ล้ำเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวธัญญภัสร์ เจริญพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายประสิทธิ์ ประมูลจักโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวปริชญา ติชะพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นายพัทธดล อัครสินยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายทรงชัย อารีวัฒนากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นายยุทธพงษ์ หอมขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวหทัยชนก ปกป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวจินตนา มังกรกรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 นางสาวจิตรลดา รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ ร.ต.อัษฎาวุฒิ ปัดมะลิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
138 นางสาวดาวเรือง บุปผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นายรุสมัน มะนอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวกุนนฑี วงศ์ชัยอุดมโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายจักรี แสวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวดาเรศ เทวโรทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวสุจิตรา พ่วงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ ร.ต.อธิวัฒน์ ไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางกรกมล สุภีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นายพุทธพล ภาคสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นายภพณิพิฐ สิงห์ปรุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นายภูวนาถ อสิพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาวสุพรรณี สุภีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นายสุวิทย์ งามผักแว่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นายวรชัย แต้มศิริชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางสาววรางคณา มุ่งมาตร์มิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางสาวอำภา แสนโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
30