โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 75 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 68 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดราชบพิธ

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 1 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 3 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางนงนุช สุวรรณกนิษฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพิทยา กุศลปฏิการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอัญชลี พรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสิริกาญจน์ ศิริพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวณัฐไฉไล พริ้งมาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอนงค์ ตวงรัตนานนท์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวฐิติพร จรรยาวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมถวิล ผาเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอรุณวรรณ์ สุวรรณเนตร  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสุวัฒน์ ทองรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวาณี หมื่นณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวสมพิศ เจนพนัส  ครู ชำนาญการ
0
17 นายประสงค์ สกุลบัวบาง  ครู ชำนาญการ
0
18 ว่าที่ร้อยตรีสรวัชร์ รอดเครือมิตร  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวผ่องศรี กลิ่นศรีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางจุฬวดี สุวันทารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอาคม จันทร์วงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายกิตติธัช อินทวารี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุดี คมประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายจำเริญ อนันตธรรมรส  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสายสุณี สุทธิจักษ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวดรุณี ภาษีภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายวิทยา โยแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสุริยันต์ หัตถกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวนีรนุช อุดมโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวลิสา คงสีลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายไกรสร ฝั้นเฟย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายชาญวุฒิ รำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวธนิกานต์ ธนะนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวญาณี เพชรแอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวรพิรัตน์ ตะเภาสิรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนิโลบล ลักคณาสมวิบุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายธนศักดิ์ มูลวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายอิทธิกร พิณไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายอนวัช ไข่ขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพรรณิภา มุงคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวนันทพร จันทร์วิริยะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสุวิช สิริอรุณธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายธนพล แซ่คู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายธวัชชัย หวังศิริเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย ขจรนันทชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายไวยวุฒิ ธนบัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายวชิรวิทย์ แสงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายมนตรี มีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวกวิตา ฉัตรวัฒนาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพิมพ์เพชร แพทยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาววรุณยุพา วิมลรัชตาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวปาณิกา ฉะอ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวปฏิพร ชมชิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายคุณากร ภูลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุนิษา คชายุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวขวัญฤทัย พอใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายปัญญา เกล้ากระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7