โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพลีลา

จำนวน 105

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 4 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 9 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 13 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 7 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 12 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 2 3
0
0
0
0
  รวม 31 61 92
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
4
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
3
1
0
0
6 ศิลปะ
6
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
6
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
0
0
0
  รวม
62
23
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางฉัฐรส พัฒนารมย์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจตุพร เรืองมาก  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจินตนา กิตตินานนท์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายนวเศรษฐ์ พิสุทธิ์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเทียนพร วงศ์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพิทักษ์ ทับทิมทอง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวรัษฐา กาวชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายศิรัชฎ์ สุมน  ครู ชำนาญการ
0
10 นางณัชชา รัตนสุวรรณวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวประวีต ส่องแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมเกียรติ สนธนวณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุนทรี กาญจนวสิต  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพรเพชร พานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวประโลม สอประโคน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวพรธิยา แสนสีมนต์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด  ครู ชำนาญการ
0
19 นายโสภณัฐ ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ว่าที่ร้อยตรีธณายุทธ อธิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวปราชญาพร อรรคบาล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางพิศมัย ทับทิมทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายทนงศักดิ์ ตั้งประดิษฐานุกิจ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายกฤษดา สิมมะโน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวศิริกมล ดนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางอารีย์ รัตนภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสราพร นุ่มดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวน้ำรินทร์ ก้อนเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสุชาดา งัดโคกกรวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเอกชัย ชาญกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อ่อนหนู  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวมาริษา โพธิ์ดิษฐ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวประไพพร ทิพย์อาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวเจนจิรา ยังเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอัจฉรียา ชมภูบาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาววิไลวรรณ มณีชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายพลวัชร สำเรียนรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวเขมัชฌา นวลสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนิลาสินี ภมะราภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวศิริพร จ่าเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายจินดานุวรรธน์ บำรุงเจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศิวนารถ ชื่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายบัญชา ก้อนทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวภาวิณี อินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวญาณิศา ข่าขันมะลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอนรรฆ สาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวกมลพร วงษ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายไพศาล หมึกประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
58 นายธนกร หวนขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายรอฟา สามะแอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายพิศุทธิ์ ตันเจริญพานิช  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาววัชรี แก่นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววราพร พิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสหรัถ อาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวศินิชา ใจสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพันธ์วดี บุษบา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวเสาวนีย์ ดลละออ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวขวัญเรือน ภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวเจตจันทร์ ราชสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายนราศักดิ์ สุทธิพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวณัฐพัชร์ อินต๊ะเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวอรพรรณ นามโบราณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกัญญา บุญเจือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวพรนภา วงศ์สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวสุจิตรา แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายพลวัต ทองไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายโอภาส สุ่มมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายสิงคร มาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวธันยกานต์ สมควร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววิดยะดา นาคะชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายอดิศร ทรงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวศจี โก่งศรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13