โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 9 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 38 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

จำนวน 70

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 9 9
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกุลธิดา พิมลภัทรกุล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปิยธิดา สังข์ป้อม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกัญทิมา ลาภล้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเข็มพร สงธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายณัฐวงศ์ พัฒนวรภาคย์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจิติมา ตั้งสุภากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธันยาวรรธน์ ประเสริฐผล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุวรรณศรี เกษี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสุวีรยา สิริลาภ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางมณฑกานต์ สุธีรธรรม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวศิริประกาย สมบัติศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุพัตรา จิตต์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอดุลย์ สุธีรธรรม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางอนุรักษ์ ไวยประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอรวรรณ เสริมทอง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอรอนงค์ เพิ่มทอง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอวยพร เกสรสุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวกัลยวีย์ กิตติเศวตพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวเอมอร โทศรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพยอม จันทร์คล้าย  ครู ชำนาญการ
0
21 นายณรงค์ศักดิ์ มาจังหรีด  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวจิตอารีย์ สุขงาม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสุพรรษา บัวสุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจิรดา ปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายปรมัตถ์ คงนิธิมุทรเมธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวชมพิรา มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอริศรา บัวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางจารุวรรณ ทองมี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวหนูกาญจน์ โลนไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจุฑารัตน์ ทองอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกัษมาภรณ์ รัตนวราภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวจินตหรา แก้วอาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางพิชามญชุ์ วังภูงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชาววัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกนกวรรณ การุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวประภัสสร มีมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายโยธิน อสุริยิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวชุณหภักดิ ร้อยพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววลิศวรรณ ตัญญะสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสายฝน ดงภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววิลัลดา มณีสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอรวรรณ มัคสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสรินนา ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวซัมริยะฮ์ เม็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวศิรินันท์ ดวงอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
13