โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 105 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 94 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพศิรินทร์

จำนวน 202

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 4 7 11
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
0
0
0
0
  รวม
9
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิตธินันท์ ยอดภิญญาณี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางโสภิดา จันตา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายจิรัชย์ เปียศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเกศิรี จรัสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสิริกัญญา สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายเตชิต เอกรินทรากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางลักขณา ทรัพย์วารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางกรรภิรมย์ กองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายสมหวัง ชัยตามล  ครู เชี่ยวชาญ
0
13 นายสมชาย เสาวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางขนิษฐา บุณยประคอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายวีรกิจ สกุลพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวันชัย อ่ำประชา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวเพ็ญภาค เนตรวิศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางมุกดา เนรัญชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางผ่องใส ว่องกิตติสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางศิริวรรณ เนตรสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางฌาน์ศินี สิกขากูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางประนอม เปลี่ยนเฉย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายสมเกียรติ จันทรสูรย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางกิตติยา ทัศนะสกุล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางพันทิพย์ โขมะนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายวีรเกียรติ สิกขากูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางบุษบา ประยูรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางยุพิน วังจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายอิศรา ภูกะฐิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววิรัลญา จงพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายศราวุฒิ ญาณะคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางฐษา จันทรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายวุฒิชัย หอยจับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายมนตรี สุทำแปง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวกมลพร ทองนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสิทธา นามณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายศราวุฒิ รัตนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวภรอำภา สุขผึ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวกนกอร ผลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวดวงพร ศรีครินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวภคพร คุณเศรษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายจักรพงษ์ ตรียุทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายผลินท์ พิชัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายคณิต แซ่เต็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวกิตติภา ดาวัลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายฮานาฟี สะอะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายทวีศักดิ์ สุขีโมกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางวีระนุช พานทวีป  ครู ชำนาญการ
0
77 นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางอนุสรา เพชรวีรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวนภอร แสงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายพชร สินสมรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวรัชณี นามเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายนฤเทพ ใจสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายวรวุฒิ อาจเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายเด่นชัย เขตบุญไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางวิรัลญา ชูเกียรติศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายกรวิทย์ ลองจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางปิยวรรณ ศิริรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวสุชาดา สุมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายพรพงษ์ สีลายงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวชลหทัย ใจดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสมสมัย เกตุพิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสิรินุช สุจริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายจิรภัทร สมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5