โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 72 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 62 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จำนวน 73

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 7 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอารีรัตน์ ศรีชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางอัจฉรา เพิ่มพูล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเอกวัฒน์ พัฒนวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุภาภรณ์ เปรมแหวว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาววริสา มัธยมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอรุณศรี ทวีโภคา  ครู ชำนาญการ
0
7 นายฤกษ์ชัย ชะตาถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายอนุศาสตร์ เขียวขจี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางวิจิตร สุรชุติกาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสุภา เหร็นเส็บ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายศุภณัฐ เฉยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสินี อินทสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางอุบลรัตน์ รากะสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางจันทร์สุนี สินสืบเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเปรมปรี พงษ์ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายกษิตสันต์ ลีอำนนต์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววรนุช สวัสดิ์กิจไพโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรมิดา เพ็ชรแก้วนา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางมัณฑนา ปัตรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางดรุณี เตชะวงศ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
21 ว่าที่ร้อยตรีวัชรสันต์ อินธิสาร  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายธนพงศ์ พลอยลอย  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสุนารี มีใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางอินทนิล เขมาวาศน์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายจักรพงษ์ สายทองติ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวอังคนาง พวกดอนเค็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายบรรณรักษ์ บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายจิรชัย เสริมภักดีกุล  ครู ชำนาญการ
0
34 นายสมควร แหสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวชลฤทัย ใจเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวพนิดา น่วมทนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวภัทรวดี สว่างภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวปาริฉัตร พลสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวราตรี สุขขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุชาดา ศรัทธามั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางวิไลลักษณ์ กลับศรีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววรางคณา ชลกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวเบญจวรรณ ขณะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวลัลนา ปลั่งศรีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวทศพร บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายวรวุฒิ กระจ่างพัตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายปริญญา เย็นนรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางกุลธนา วัฒนชัยธนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายรชต เปรมฤทัยสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายกีรติ ไทยรัฐเทวินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววาสนา ยะหัตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจุฑาภรณ์ วาสุเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอนุตรา สุวคันธกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายปรมินทร์ แก้วกล่ำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายนิติ ศุภรานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสุวิจักขณ์ บึงประเสริฐสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวทฤฒมน บรรจงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายอรรถพล พรมสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายทศพล ชีวะดุษฎี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวณิศวัลย์ แจ้งกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววิภารัตน์ ประสพไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาววีรยา ศรีหะมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวปนิดา น้อยเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายสุรรักษ์ วรรณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาววิภาพรรณ มักขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวกัญจน์ธนธัญ วงศ์สีชิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวพรวิมล อุตรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13