โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 62 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วชิรธรรมสาธิต

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 3 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอุษา นะแน่งน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวนงพร จู่พิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายณรงค์ หนูนารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสุวิท ปิ่นอมร  ครู ชำนาญการ
0
9 นายศุภกิจ หนองหัวลิง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวจิรา จั่นเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวภัทรนุช คำดี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายปวิตร สมนึก  ครู ชำนาญการ
0
18 นางทัศนีย์ วงค์เขียว  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเพชร สาระจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนลินพร สมสมัย  ครู ชำนาญการ
0
21 นางทิพย์จันทร์ หงษา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวเกวลี เงินศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอรวรรยา ภาคคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววราลี สินธุวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวมลิวรรณ ไชยรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพนิดา ยอดรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวอัญชนา แซ่จิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสุชาติ รัตนเมธากูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวเยาวรัตนา พรรษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวชลิตา บุญรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวจีระภา ชินภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอินทิรา จั่นโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวศศิธร เมืองมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายวุฒิพงษ์ เเสนรังค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางธัญญา สติภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายทินกร พานจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวจีราพร เฉลิมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุภิดา โลเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ สนามไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวเมธาวี สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเมทิตา ชัยมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวรัตยา ร่างกายดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุริยา ทรัพย์เฮง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววิมล อภิเมธีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
84.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13