โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 97 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 98 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

จำนวน 106

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 10 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 8 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 11 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 18 21
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 11 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 25 73 98
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
15
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
17
1
3
0
0
6 ศิลปะ
8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
6
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
75
14
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปราณี หวังประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางบุษบา เส้นขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนงนุช จุ่นเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุทิน มิกขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางประคอง ศรีสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพุธวรรณ เอมนางนอง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวรสกรณ์ ศศิธนานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมยุลี ปันทะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวอุทัย บุญประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศักดาพร ทิพวัจนา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวกรณ์รัชต์ตา บุญอ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธรรมรัตน์ ชูทอง  ครู ชำนาญการ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ ศิริเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวชญานันท์ อยู่บุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวนิษฐกานต์ รุจิราศักดิ์ธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวจิรัฐิติกานต์ เรืองเรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอรพรรณ แจ่มเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวกานดา สุลัยหมัด  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพงษ์ลดา สินสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายนพคุณ นวมแหลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวชุติมา ปานแพ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวปราณี นิลเหม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 ว่าที่ร้อยตรีวรภัทร หงษ์พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวอรอุมา มะเดื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายนิวัฒน์ หน่างเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวศิโรรัตน์ ชัยศิริ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางจุฑามาศ พรมวาส  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวง  ครู ชำนาญการ
0
31 นายบุญชนก บันลือเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางศรีสุดา ทองลอย  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวนันทรัตน์ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาววรินทร์พร ฉัตรพลกิตติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวถิรดา รัตน์ตยวรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกนกพร รัตนะอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวภัททิยา วงษ์เสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวพิชมญชุ์กานต์ สุวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวรสญาธร นันทมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปณิธิตา คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุภาพร ระยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวเพ็ญวิสาข์ แสนศิริภัทรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสุภาณี บัวประทุม  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสุภาพรรณ ณ ลำปาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายกนกพงศ์ สุยโพธิ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางอาดี ไก่แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอนันทนา เทียมเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายวิศิษฏ ดูระยับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ใยบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายถาวร แซ่อึ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจิตรทิวา ผาทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวอรุณรัศมี แก้วลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางณัฐกานต์ ปัดภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวนภัทร เสนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวลักษณา หอมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวฐิติมา สวนเอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวธนาภรณ์ เครือคำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวชมโฉม คารภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางวีระญา แก้วแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายเศรษฐธร น้อยเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวศรวณีย์ อ่อนฉลวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวอนุสรา ตันทรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวพรประภัทร เจริญการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวปพิชญา เขียวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวศิวาพร วงษ์เรืองโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวรนันทญา ขาวสระคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายชาตรี ตั้งตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวศศิธร ณ ลำปาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวกชพร จิระนันทราพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวพรสวรรค์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายสุทธิลักษณ์ สะท้านธรนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวชลธิชา ทยะสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุรัตน์ ดำบรรพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายสมชาย ใจนันต๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายพิเชษฐ์ อาวุธนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวธนัญญา จันทร์สุภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวรัตนา วิมานลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวชลฎาภรณ์ สมปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายณัฏฐ์สุภณ เนื้อศรี  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายกิตติธัช เสืองาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายวรยุทธ ยอดบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวญาณิศา สุขดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวทิพปภา อรุณเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายขจรศักดิ์ ฤทธิ์เดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววรินยา บัวลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายดนัย ยี่ยวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายวิชิต วิเศษวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ นันทวนนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวสกุลทิพย์ สายสุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายธงเมธัส รักสกุลใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายวุฒิชัย ศรีจรูญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวประภัสสร ถูกต้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวณัฐชยา เมฆอากาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายธวัชชัย เถาว์ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุนีรัตน์ มูลหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุกัลยา น้ำกรอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9