โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 124 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 127 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พรตพิทยพยัต

จำนวน 186

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 14 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 12 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 10 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 0 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 9 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 45 82 127
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
15
3
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
7
2
0
0
6 ศิลปะ
4
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
8
7
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
81
29
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางกรรณิการ์ มานะสุบิน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายณัฐพล ชนินพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพวงเพชร บำรุงพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวสันต์ พัฒทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวภาพิไล ปัณฑรสูตร  ครู ชำนาญการ
0
9 นายมโน คงสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมารศรี สงเคราะห์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางมาลินี แสงสุข  ครู ชำนาญการ
0
12 นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายเรขา ปานทอง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางลินดา บัวหนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวรรณา พวงสง่า  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวันชัย มาชูตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางเสาวลักษณ์ คงอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอภิชา แก้วจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสุทน ดอนไพร  ครู ชำนาญการ
0
23 นายพันทูร บุญยัง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางชฎาพร ธานีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางนางปนัดดา หวังพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวหวานใจ ประโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา  ครู ชำนาญการ
0
28 นายประเสริฐ มั่นจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางณัฎฐาภรณ์ มหาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายอรรถพงษ์ ชมพักตร์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายทรงกรฎ ดีที่สุด  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาววาทินี ชูศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวศิริณา จ่าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายไพรัช แรงจบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายนิวัตร ชูโชติ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายวิวรรธน์ อึ้งพิมชยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสายฝน วันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร  ครู ชำนาญการ
0
41 นางวิชุดา สุขสมรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวบังอร ชำนาญเวช  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสิรินาถ ธงศิลา  ครู ชำนาญการ
0
44 นายประสันตา โสมอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายเคน จันทร์วงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกนกวรรณ แสงวรรณเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายเอกรินทร์ นิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายชัยพร ยงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสุดสาคร เหิรเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอารักษ์ ทันใจชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวมลฤดี สิงห์นุกูล  ครู ชำนาญการ
0
56 นายศรัณย์ จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวณัฐรินทร์ เพ่งผล  ครู ชำนาญการ
0
59 นายพิทักษ์ หวนสุริยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวจินตนา กุจพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายภัทรธร นาคะโยคี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวภิรมย์ขวัญ ศิริสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวเบญจมาศ หลักบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวธัณยพัศน์ โคตรสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายอนุชา เผ่าพหล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวซารินา ขำมิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางอนินทิกา คล้ายมงคล  ครู ชำนาญการ
0
74 นายสุดสาคร หมายชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวดุจเดือน ศักดิ์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายว่าที่ร้อยตรีมหิธร ธิติปวัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายสุนันท์ บุญเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวแววดาว มะหามิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสุทธิวรรณ จิ๋วสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุดาพร จำปาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวประภัสสร แสนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวธนิดา โยลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววนิดา ตาตะนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ำอ่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวมลฤดี มณฑล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายอนุพันธุ์ ปานนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายปิยะนันท์ สุขสมรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
64.00
92 นายรัชพล ไชยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวมัสยา โทกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวกชพรรณ พันพอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุกาญดา เพียกุนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางเพ็ญศรี เสนจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวจันทรรัตน์ เตชะรุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
101 นายภัทร อัญชลีนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายชัยวัฒน์ สมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายชาตรี ไชยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางฐิติชญา สุขสมพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาววันทนีย์ เสียงประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายธนัชชา สายนภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางศจินันท์ ตาตะนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางปัจฉิมา อินทะโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นายปราโมทย์ สันทาลุนัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวนริสตา โถชัยคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสิริกานต์ มายิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวตรีรัตน์ วรรณมณฑา  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวสุภาพร พลอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวพรรณี บุญพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางมาลินี มีพะเนาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสาวฐาปนี กกฝ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวนาตยา รังชัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
12
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0