โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 45 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไตรมิตรวิทยาลัย

จำนวน 72

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 3 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 4 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 16 29 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
26
11
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธนากฤช ครุเจนธรรม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางเบ็ญจมาศ มูโต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายสันติภาพ รอดสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุภรณ์ แขตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายชมพล พฤกษา  ครู ชำนาญการ
0
7 นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายพานุพงษ์ วิจันทมุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางบุษบา วรเดช  ครู ชำนาญการ
0
10 นายประดิษฐ์ เพชรปานกัน  ครู ชำนาญการ
0
11 นางชมพูนุท นวลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวณัฐพัชร์ พงษ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาววัฒนา ประสานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายไพโรจน์ เหล่ามัง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนิตยา ธรรมโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวสุวดี เมืองสุข  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพุฒิพงค์ ปรีเปรม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวน้ำหทัย ศุภโชคเกษตรกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุภัทชกรานต์ จึงอมรกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวกมลพร ดีประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวรชาติ วิเชียรพนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณัฏฐ์กวี ลืนภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวอภิชญา รวยศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางพัตรา ยืนนาน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวชัชนันท์อร แย้มยืนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ หมุนโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวบุษกร เขียวมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวจุฑามาศ เทียนมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวอุษา กลิ่นเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธนเดช กิจศุภไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวลัดดาวรรณ จันทุณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายจารุวัชร ภูมิพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางจริยา ภูริธิติมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกรุณา พิทักษ์ทนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวอัจฉรา หมื่นวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอัครวิชญ์ พิวงษ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุพัตรา เกตสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวขนิษฐา พรประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางกรกนก คัจฉพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพนิต นิยมศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวกิตติยา ยาโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายศรายุทธ สมโนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
11