โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 110 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 106 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามเสนวิทยาลัย

จำนวน 111

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 1 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
1
2
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวปภาวริน กรอบทอง  ครู ชำนาญการ
0
3 นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาววิยะดา ขยันเขตการ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางอิลองก์อร จารุจิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจิระวัชร์ นิยมใหม่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธานินทร์ กาญจนพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจุฑารัตน์ มาลากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุธิสา ทองอุปการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางลักษณ์ ทรงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสมหมาย ฤาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบุญวดี มณีงาม  ครู ชำนาญการ
0
16 นายประเจิน โชติพงศ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปราณี สุวรรณทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชยางกูร วิจิตรจั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศรีสุนทร นุชนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางประภากร เชียงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวนัยนา นาคฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพิไลภรณ์ เทียมฉัตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวอารีย์ ประภพรัตนกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสุรศักดิ์ ถามั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายพิชัย เนินพัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางเสาวณีย์ ฉิมสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางนวรัตน์ พวงนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางอมรพันธ์ สมมะลวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางฮาซียะ แวเย็ง  ครู ชำนาญการ
0
33 นายสมภพ สุขก่ำ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางจงรักษ์ แจ้งยุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุทธิศรี สมิตเวช  ครู ชำนาญการ
13
268.99
36 นายประทีป จันทร์แจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางผ่องศรี เงินมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายนเรศ อัคพิน  ครู ชำนาญการ
0
39 นางระวินตร์ ปัญโญภาส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางกรณิศา ตันศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวอัจฉริยา ชมะนันทน์  ครู ชำนาญการ
0
43 นายพนม สุมาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายอภินันท์ เงินมูล  ครู ชำนาญการ
0
45 นายบรรพต คงตรง  ครู ชำนาญการ
0
46 นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางนิลเนตร ชัยวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
48 นางวราวดี แก้วจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาววรวรรณ ปาริจฉัตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสิรดนัย ซุยพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายสุภ์ชาต สะอิมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
56 นางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางน้ำผึ้ง ประสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางจันทวี กัลยาณมงคล  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางฐาณัชชา กัญญาเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต  ครู ชำนาญการ
0
64 นายโกวิทย์ บุญทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวภูษณิศา กุณสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวอรินยา มาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวชนนิกานต์ สมานทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายปรเมศวร์ ดอกลำใย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวกัลยา บูรณะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายอทิพงษ์ มหานิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวศรีนภา บุตรภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวดวงกมล น้อยเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวรุจิรา สังข์วัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปรารถนา เลิศปิยะวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายปรินทร์ ทองเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวชลธิชา พุดจีบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางจิรวดี กิจวัฒน์หิรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายมนตรี มะลิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวจิตวดี ทานะขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวชญาดา พันธ์ยาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวชนัญชิดา พวงเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววิริยา ผ่องราษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวชิดชนก วันทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาววิลาสินี พรหมมานอก  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสาวอนัญญา ศรีสุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายชัยชนะ นุชฉัยยา  ครู ชำนาญการ
0
102 นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวแพรวรรณ พัชรสรวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวตวงพร คำเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางปนัดดา จันทร์วัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทะกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายอิทธิพล อินทชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายมงคล เจนสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวสุพัตรา จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายสุทธิชาติ เปรมกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
20