โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 58 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดอินทาราม

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 5 8
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนงนุช จันทร์แฟง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจันทราวรรณ พรานเสรี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกาญจนา ทองหยัด  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาววันเพ็ญ พึ่งวารี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางไพริน นิลกลาง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายทวี ฉันทนาภิธาน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวกัลยา คงศรีวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวกมลมาศ วัฒนเดช  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวบุษรา เจริญทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสุกัญญา ชาระ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวมยุรี รอยแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวรัศมี เผือกเหลือง  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวีรชน นามโคตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอรวรรณ จุลม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายศราวุธ คำสวาสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวภัคจิรา พงษ์เกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 สิบเอกฐิติพงษ์ ช่วยไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางวันทนา แจ่มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวกาญจนา แกล้วกสิกิจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวลลิตา นิธิสุภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายรณฤทธิ์ พิมพ์บึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายคนึง เดชแสงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายศักดิ์รินทร์ แป๊ะอุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางเอ็มอร ฝากเชียงชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุภัสสร สมรูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวธมลวรรณ นวลใย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวจงกลณี ภัทรกังวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวนภาพร เจือมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายรัสมิ์ชัย ศรีชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาววาสนา เปรมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายอำพร ดวงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวไพลิน อร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววรวีณ มะสำอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายพล พิมพ์โพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวศุภิสรา กุมาทะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวเสาวภา เขมะสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสุรศักดิ์ แสงเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายศิริธรรม หอมกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวเพ็ญนภา ยิ้มประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสายใจ เอียดจุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววันวิสาข์ เสาว์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวรัชนี ศรีทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวกฤตยา เดชสุวรรณนิธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวนันทพร วันจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวประทานพร นิลศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางเนตรชนก พุแค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวอัณฉรี ศิลางัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายสมเจตน์ ยืนยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายจรณินทร์ จิตราภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายปฐพี ไร่กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายวิทวัส แซ่ลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายพันธ์วศิน เหลืองอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15