โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฤทธิณรงค์รอน

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 23 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
2
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
12
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางมณี ไตรรัตนาลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณิชชิศา แก้วนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายกิตติ อัครยรรยง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวกิตติมา กรุดอ่ำ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวณัฏฐพัชร์ โพธิ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายไพรินทร์ ผาสะคู  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอาทิตยา แก้วเทพ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวดนิตา แก้วคำจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวอรุณรัตน์ แจ้งแสง  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวอลิตา ดาด้วง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายชนินทร์ จันทร์เพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววดายุ ปฏิสนธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสิริมนต์ โกศัยดิลก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวขวัญหทัย นุพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธนิกุล สถิตอยู่คู่ไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางอติพร สรรค์สวาสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางวรรณภา อินทรีเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุจิตรา เหล็กผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวภิรมย์ญา ธงสินชัยพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายยุทธ ขวัญเมืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายปวิตร พุทธิรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุภาพร โกมลมุสิก  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวโสรดา สุทธิสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 สิบเอกสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางรุ่งทิวา พันธ์โนราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวเบญจพร แซ่เล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเอกพิสิษฐ์ ฝีมือดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวอารียา เอมะสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายอิชณน์กร เซ่งเข็ม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5