โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 2 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 6 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 10 24 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
20
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัชรีย์ สิงหบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายรุ่งเรือง พงษ์จันทร์โอ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเรืองศักดิ์ เพิ่มยินดี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
4 นางวรรณดี น้อยเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววรัทยา เอี่ยมกิจไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสายฝน ด้วงสีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
76.00
7 นางสาวสุดาพร เสนีย์วงศ์ ณอยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุภาภรณ์ จันทร์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
9 นางสายพิณ จันทคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
42.00
10 นายธีรศานต์ ตันเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
11 นายมาโนช จันทคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
30.00
12 นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
60.00
13 นางบุญหยาด พื้นทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
14 นางสาวนภาพร สุทธิประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
48.00
15 นางศรีสุภา มาอินราช  ครู ชำนาญการ
6
94.00
16 นางสาวนิชารักษ์ อัศวชัยไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
64.00
17 นางสาวรุจิราภา นาคะพงษ์  ครู ชำนาญการ
6
66.00
18 นายชยพัทธ์ คำสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 จ่าสิบเอกสุธรรม สอนเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
21 นางสาวมนันยา ธรรมโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
22 นางสาวสุนิธี พุ่มจุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
24 นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
25 นางสาวจิตรวี เชื้อประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายชญาวัต สอิ้งรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
27 นางสาว พรรณทิวา อิ่มมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
28 ธนัชพร เปียดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ณฤทัย สำโรงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
66.00
30 ธนารัตน์ คงชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 ศิริลักษณ์ ภู่พราหมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 กฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6