โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 108 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 109 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

จำนวน 120

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 10 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 12 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 17 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 10 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 34 75 109
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
13
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
16
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
17
2
0
0
0
6 ศิลปะ
7
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
13
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
89
14
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกตุ โพธิ์น้อย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเลอพงศ์ จันสีนาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางมาลิน จันทร์แสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมชาย คงเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายทรงพรต เชื้อภักดี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวนัดธิดา นวลศรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอำไพ พาโคกทม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวอุบล บุญชู  ครู ชำนาญการ
0
12 นายนวเรศ เสนคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศากุน เทียนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวอรทัย จันทรังษี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายประชาธิป ใจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววันทนา แดงประเสริฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวยุวดี เสือใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายอำนาจ สิงห์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอัครวัฒน์ ยอแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายทองฉัตร ไรนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุภาภรณ์ งามเฉลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางอริสา ถนอมเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวสิวลี บุญวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายเรวัตต์ นกสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสุภวัชร ชาติการุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางกัลยา ม่วงมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอมรรัตน์ มาฬมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาววิชุตา อินไผ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายมาโนชญ์ มุลทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวแรกรัก บุญอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 จ่าสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววิชุดา บุญเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวธารทิพย์ เขินคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายปรมินทร์ เสมอภพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกาญจนา กรีธาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางจิดาภา สุริยันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวศุภร แซ่ลู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายรุ่งโรจน์ สมนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางขันทอง ทองน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวลลิตา แขกรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายอนันต์ สุโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายเจนภพ มณีพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 จารุวรรณ ทองขุนดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวพัตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสัญชัย วัชรพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางวิไลพร สังข์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายสมพร ชัยวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวนฤมล เจริญนาวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววรางคณา ชาวน่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายมิติ โอชสานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวปราณี พรมติ๊บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนาถพร มูลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวภาพิมล ฐานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาววิชชุดา สมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวสุภาลัย สายคำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวชเนตตี เมืองมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางลักขณา อ่อนฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายคมสัณห์ จันสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางาสวณัฏฐณิชา รัตนประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวนิตติยา แก้วนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวอาภากรณ์ ก้อนสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายจีรพงศ์ เกิดธูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายจาตุรนต์ มหากนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร  ครู ชำนาญการ
0
105 นายธีระพงศ์ บัวทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายนิวัฒนชัย เดชประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวชมชนกเสริมพงศ์วิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
9