โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 92 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 6 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 86 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิสารพิทยากร

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 5 6
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิมพาภรณ์ สถาวรานนท์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสมคิด เพ็งปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนาราภัทร ธำรงกิตติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวรัชนี นาถเจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวอุบล ศรีฉ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอำไพ ศรีวิเศษศิริ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางมนทิพย์ จันทร์เจือศิริ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางชนานาฏ ล้อมเจริญพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอิสรีย์ สง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอมรรัตน์ วิศวแสวงสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวอุษณี ลลิตผสาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวจงชนิษฐ์ แสงศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวนงลักษณ์ บำรุงชูเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเตือนใจ อินทโชติ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาววิภาวี เจียมบุศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวลัดดาวรรณ วันอาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวสายรุ้ง ทินสมุทร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางบุญเรือน เฑียรทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายรัชต์ จันทพลาบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางกัลยา ช่องชนิล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสุคนธา จงอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวีระพล อินทร์กอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางญาดารัตน์ ศิระมาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางธนิศพร สว่างวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอัญชลี วุฒิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวโกสุม งามดวงใจ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอรอนงค์ เพ็งตะคุ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายประกาย นาภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางบุษบา บำรุงนางาม  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางจารุณี เสมสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
33 จ่าโทบุญญาดา เชื้อนุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางนุชรี เพชรสงค์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอรรถวรรฒ นิยะโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายประสิทธิ์ ดีไสว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายอานนท์ วิริยปรมัตถ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางอริศรา แสงกล้า  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสายชล จันทร์สำราญ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางพรพรรณ เลิศชีวะ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวจุฑาทิพย์ วินิจสร  ครู ชำนาญการ
0
43 นายมาโนช วงษ์สด  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรัตติพร ศรีนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวศิริรัตน์ อักษรกูล  ครู ชำนาญการ
0
46 นางพจนารถ วิชยานฤพล  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวกาญจนา สุวรรณสุข  ครู ชำนาญการ
0
48 นางรัชนี พัฒนรัฐ  ครู ชำนาญการ
0
49 นายอานุภาพ เอมประณีตร์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวดารุณี เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวเกศินี ว่องศิริพร  ครู ชำนาญการ
0
52 นายพงศ์พันธ์ สิทธิวิชาภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวทัศนา ฉันทนาภิธาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายบุริม สายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางอรทัย อนุสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวชบา ภูจอมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวนพเก้า วรรณมานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางศุภกร โซ่วิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวขนิษฐา ปองนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร ศรีแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสมภพ โชคสมศิลป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางกาญจนา บุญทัน  ครู ชำนาญการ
0
65 นางกชพร ธนกรภัคพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นางศศิวิมล เขียวนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววีณา ภักดีหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวศิรินาฎย์ เรืองประพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสมคิด ไชยนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอรอุษา ถีวันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวธัญรัตน์ ลาภธนภัทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาววลิดา เชาว์ไฝ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางเจตวิภา เธียรสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายพงศ์ธร ป่าไม้ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายเจษฎา ชัยวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาววิภาวรรณ แสนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวมนัญญา มาบางยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุพนิต อิทธิวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายพันธมิตร พงษ์สนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวรุจิภา สายสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายประธาน มากะแต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางอุไรรักษ์ เปลี่ยนสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธ์โภคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอารี บัวศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวหทัยชนก กูมระสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจันทร์ธิดา จันทร์กล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
29