โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 70 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 66 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีวัดระฆัง

จำนวน 72

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 4 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวลีลาวดี ทองอร่าม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางวราพร ยี่สุ่นเทศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายสุคนธ์ บุญเทียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวประทิน ผลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรุจิลาภา แสนมหาชัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสิทธิชัย ตันเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพศิน บุญจฑิตย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวนภัสรพี เขมาชีวะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางละออง อ่อนเกตุพล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางปราณี เขียวฉลัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายราวี กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชญาณ์นิจ เปี่ยมจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางบังอร เทพช่วย  ครู ชำนาญการ
0
20 นางชื่นฤดี สังขะวร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวรางค์อร อานมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางโกสุม สัมพลัง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมเจต หวังทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางลัดดา แหวนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาววาสินี ศรีเคลือบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวจารุณี เอนกนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางธนิตา รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสิริลักข เทวาพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวกรรณิการ์ กำธร  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวอุบลรัตน์ โพธิ์พรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายเอกภพ ไชยยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวกิตติกุล ชมสรรเสริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายสราวุฒ ซำเผือก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายอรุณ จันทบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวรัตติยา มีเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายณัฐพล คชาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนลินรัตน์ งามเชื้อชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอารีรัตน์ ชนะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนภารัตน์ ขุนมธุรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวธนีนาถ อภิชฌานุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายนิธิกร ดีรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอภิพร คงขวัญยงค์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวนารีนาถ วิโรจน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายคณพล สายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวรุ่งนภา วิสิฐจิรากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสิทธิศักดิ์ ดีเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวจินต์พิมล นพเทาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายวัลลภ มาลาพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวยุพาวรรณ มีพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวสวัตติ์ สุริยันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววราลักษณ์ ช่อมะลิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายภาณุพงษ์ ไชยคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวเพชรินทร์ แทนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายคมสันต์ จันนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฐานิกา ผมรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายธนานันท์ แซ่เล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวรำไพร สุตนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวประภัสสร บูรณะกิติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวธิดารัตน์ ช้างแก้วมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางรินทร์วดี นาคเจียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายศรัณย์ ส่งทวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
15