โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุวรรณารามวิทยาคม

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 5 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 10 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 7 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 8 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 3 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 4 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 45 69
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
6
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
1
0
0
0
6 ศิลปะ
4
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
50
14
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศศิลัดดา มีจังหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกนกวรรณ พิมพ์ศรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกณิการ์ พัฒรากุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายธงวุฒิ จันทร์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายศิวาวุฒิ รัตนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวชลธิรา เมืองใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวรังษิยา ชูขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายชูเกียรติ นิลโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวบุปผา กาลพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวรัชนี คตกฤษณ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวสุภาวรรณ ลืนภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวกาญจนา คงทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอำพล แป้นแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวหทัยรัตน์ ทับเปรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายอิทธิกร ภู่สาระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสรณ ปัทมพรหม  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววราลักษณ์ จันทร์ลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุอาภา กระปุกทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายชวลิต สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาววานิดา เสน่หา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายธีระ ลี้ศิริสรรพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสุภัทรา อินต๊ะคำ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวพิมม์พิชชา ผลทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวชุลีพร รื่นเริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางกนกวรรณ แก้วม่วง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววิมลมาศ ฟูบินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววิไลวรรณ บุญเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวเกศินี เที่ยงชุดติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายประภัส ผลหมู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายอรรถพล ภูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายวารุต ขำเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายเปรมณัช สถิตย์มั่นวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวมาริษา ผิวคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนันทิดา กรับทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ ยิ้มแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางจิตติมา ยศเรืองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวหทัยรัตน์ เจริญหลิ่วค้ำฟ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสุภาพร บุญศิริ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวกัลยา ทองโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวอรนุช เทพอัครพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวกมลนัทธ์ แกล้วทนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายศิริชัย พงษ์พฤษพรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายธนกฤต พิมพ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสมานชัย ริดจันดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวธีรนุช วารีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวขวัญหล้า เกตุฉิม  ครู ชำนาญการ
0
54 นายสุรจักริ์ แก้วม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายรังสรรค์ สมอารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายอนุศักดิ์ ติรสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุภาวดี พงประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายทวี ม่วงมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวชุติมา รอดสุด  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวภรณี สืบเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวชลิสา ชำนาญวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายอรรถพล หวานทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวณัฐรินีย์ สมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายนันทกรณ์ หนูดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพรศรี เจริญวัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสมศรี คงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางกิติญา เนิดน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6