โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ไชยฉิมพลีวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 14 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
11
7
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอัจฉริยา ทองป้อง  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวิชาญ ชินานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายธนกร ภูภากรณ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายวิทูล ดวงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรินทร์ลภัส พงศ์ฤทธิพิมล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวศศิธร หลาบนารินทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาววันเพ็ญ ส่งประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวรรณนา ชลธาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวเสาวรส วรรณเกษม  ครู ชำนาญการ
1
6.00
10 รภัทร เตชเมธาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 พีรรัตน์ เมืองชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 ชวินทร์ เยื้องกราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวรุ่งนภา อนันตโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 พรชัย โสภาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวทาริกา สวัสดิมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพรรณิกา มาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 อัจฉราพร วงษ์พัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ธนวัฏ เกื้อกูลสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4