โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 78 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

จำนวน 120

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนิสารัตน์ เสน่หา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพัชญ์กัญญา เหรียญขำ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายคิด นวลนุช  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจรรยารัตน์ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจริยาภรณ์ ศิริพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจินตนา ธรรมวิทวัส  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวภัทรภร บุญอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางประไพศรี บุญไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปัทมา อภิเจริญพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพนธกร พิมเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพนิดา อ่อนนาเรนทร์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางพรทิพย์ ทองจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพริ้วพรรณ นาคทั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายไพรัตน์ ประดิษฐ์โต  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวิริยะ จินดาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางมะลิวัลย์ จันทกนกากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางยุพิน อินทรโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรุ้งลาวัลย์ กรุสวนสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวิชชุ รังสิยานนท์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายวิรัตน์ สินชู  ครู ชำนาญการ
0
23 นายวิษณุ ธิรามนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 ว่าที่ร้อยตรีวีรเดช เกิดบ้านตะเคียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางศรีสุดา พริ้มพราย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางศิริกุล สง่าแสง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางศิโรรัตน์ ศิริรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวสมจิตต์ ทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมบัติ ไชยศร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสัญญารักษ์ ปรางทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอภิญา สีกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสุดาวรรณ ทาโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวหทัยเพ็ญ คลายานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางจารุชา ไชยศร  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวอุไรวรรณ บุญอุรพีภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางกรรณิการ์ เสียงใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม  ครู ชำนาญการ
0
41 นายนันทศักดิ์ สืบสม  ครู ชำนาญการ
0
42 นางผ่องพรรณ ใจใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
43 นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวปิยดา โขมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาววศาภรณ์ สันสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวเบญจมาพร พวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางราตรี ไมโรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววรวลัญช์ ห่วงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายกิจเกษม อุปการะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายตรีนรภัทร ตรีประเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางปนัสดา วจนะเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวลำไพร ลาแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายเจษฎา พละศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนิตร์รดี จันทนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวดวงกมล มูลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวเรือนขวัญ สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายถวิล จุลทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายกิตติเชษฐ์ ศุทธาวรเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวอุไร แก่นสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพิมลรัตน์ หาญยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวเตือนใจ สุนุกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวเตือนใจ สุนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายภาคภูมิ มีวาสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวรวีวรรณ สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
75 นายชาคร ชูพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายชุติเชษฐ์ กีรรติเรขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายสงกรานต์ เศษขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางจันทิรา แก้วกุลปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
79 นายเกรียงไกร ทำนาเมือง  ครู ชำนาญการ
0
80 นางสาวสุภาพรรณ เท่าสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุภาพรรณ เท่าสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
18