โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 87 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดสุทธิวราราม

จำนวน 164

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 6 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 9 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 10 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 28 59 87
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
2
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
5
5
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
51
11
25
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุวิมล จันสุภาเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายจงรักษ์ เงินพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสายฝน เรือนจำรูญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววรรณี ประเสริฐสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุรีย์ อุ่นมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนพวรรณ ชนาเทพาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววรรณี ไชยวิภานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเตือนใจ เผือกกันศรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสรรพพร มีแสวง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายบัณฑิตย์ บินอุมา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุภมาศ ทรงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอรพิน พู่พวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวพัชรี เนตรน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายยุทธชัย สิทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศักดิ์ชัย ประชุมแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายเสน่ห์ พูลเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายปฏิภาณ ใจเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
21 นายมนตรี สังขโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอรทิศา ดำรงค์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางธมลวรรณ หลิมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวราพร จรจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา  ครู ชำนาญการ
0
28 นายมนัส แสนพลสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวฑุลิกา วรรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายประชานาถ พรมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
32 นายจิรพงศ์ กรมน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางศิรินภา ศิริราช  ครู ชำนาญการ
0
34 นายลำพูล คงทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางนุชรี ขนานแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายวชิรวิชญ์ มั่งมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวยุวดี ประกอบแสง  ครู ชำนาญการ
0
40 นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวคณิภา ตั้งถาวรกุลเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวสุจิตรา สุขชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวปราณปรียา สุระพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวชนิสรา ยอดมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางปาณิสรา หมั่นเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววลัยพร ตรีไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายเชิดชัย อินทร์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายจิรายุ ชูอิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวอโณทัย สำลีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวธิติญา สงวนดีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวกานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายวรพล สายโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสิโรตม์ อนุจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสวัตตี สุขกฤต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวสุวิมล ประดับวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวปวิตตา ทองลอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางธมกร ศิริฟองนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายนิกร สาธุชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายอารยะ เย็นใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกรกัญจน์ รัศมีโสรัจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวกนกพร ทิศเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายวีรชัย โกศล  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางสาวลัดดา สุขภิรมย์เกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวกัญวณี สถาปน์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางดุษฎี ยี่ตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
21