โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ยานนาเวศวิทยาคม

จำนวน 77

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 4 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 6 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 2 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 3 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 6 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 21 30 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
26
12
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุณยวดี ปึงศิริเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวระวิวรรณ หิรัญสุนทร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอธิชา ปลื้มปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสมศรี คงเสรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเอก มีแสวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุรเชษฐ์ ศิลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวคำลอง กลางประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวนราทร กุลธนสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ว่าที่ร้อยตรีมาวิน คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวีรวรรณ คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกระจ่างจิต แก้วชล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจันทรา พวงยอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางภัทรพรรณ พงษ์พินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเรวัตร เตรียมล้ำเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวละอองดาว อดทน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายณ พล คำแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
19 นายเอกลักษณ์ ปิ่นดิลกคุณ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายจิรัฐ รวิยะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นายพิเชษฐ์ วงศ์อัมพรฉกาจ  ครู ชำนาญการ
0
22 นายทศณรงค์ เป้ามัจฉา  ครู ชำนาญการ
0
23 นายกฤษฎา ม้วดหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอมรรัตน์ ปรากฎผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายนรินทร บุญธรรมพาณิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายประมุข โกมลสุรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวรสมา ลำพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวนันทนา บัวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวศศิธร ชูชื่น  ครู ชำนาญการ
0
30 นายเกียรติพงศ์ บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายวิทยา ยุวภูษิตานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุพิชยา ช่วงชัยยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวชลธร ถามะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวกนกอร อุ่นสถานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายจักรพันธ์ พานสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศรีนิล แสงจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาววรรณพร ปิ่นฟ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวนิตยา พรสีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายปฏิญญา มุขสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายปรัชญา อาภาวัฒนาสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางกานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอรอนงค์ วงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวจิราวรรณ เสียมภูเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสุภัทรา เหรียญเกษมกสุล  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวภูษณิศา นาถธราดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศิวพร คงสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางหนูเพียร โกมลสุรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13