โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปทุมคงคา

จำนวน 111

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 8 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 35 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
10
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิจิตร เกิดผล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสุชาดา โสภูงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวว่าที่ ร.ต. หญิงชฎาภรณ์ บัวชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวชนิตรา ขันทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางปิยะพร เจียมจำนรรจา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวสิดารัศมิ์ ไตรรัตน์เกยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายภูวดล บุญอำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวภัทรธิญา เริงสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวเพลินพิศ เพ็ชรแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวจิณฐ์ณิภา ปรากริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอวิรุทธิ์ ผลอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศิรัญญา เอี่ยมวรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายรณชิต ฤทธิ์สำเร็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวชลิตา หงษ์ชูตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายภูมิพรรณ เอี่ยมพุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสุเทพ บำรุงภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวทองพูล ฦาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายประสพสุข ศรีวันนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสมศักดิ์ มั่งไม้วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวฉัตรสิริ ชูมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางเกตุกนก สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนุชจรี แสนสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายภาคภูมิ โนจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางจรรยารัตน์ บริบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางแฉล้ม ธรรมโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอโณทัย ดาทอง  ครู ชำนาญการ
0
30 นายกษิธนัช ด่านสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาววีนัส ชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายเจษฎาภรณ์ ศรีพี  ครู ชำนาญการ
0
33 นายสมชาติ พิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวกวิสรา อุ่นไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางนิภาพร คล้ายยวงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางพิมภา จุลดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางกฤษณา คณิตบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวไฉไล พึ่งจันทรเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวกนกภรณ์ ศรีวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด  ครู ชำนาญการ
0
43 นางฐิตินันท์ พลชัย  ครู ชำนาญการ
0
44 นายทินกร เอนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวพรพรรณ ประทุมชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเปรมยุดา คำมะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางวีระวรรณ แว่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายนิคม คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสุดสาคร ราโชทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายภาษิต ปุณฑริกพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสุทธิชัย อาจฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5