โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 92 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 9 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 5 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 13 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 11 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 5 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 25 67 92
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
4
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
4
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
2
1
0
0
6 ศิลปะ
5
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
8
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
2
1
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
63
24
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐิดา บุญรอด  ครู ชำนาญการ
0
2 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม  ครู ชำนาญการ
0
3 นายชะเลงศักดิ เชื้ออรวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายชัยทศ จำเนียรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางชวนพิศ มานะภักดี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางพงษ์ลดา บูรณอารีย์พงษ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายรณชัย มาเจริญทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายบุญเลิศ ชัยเดช  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอุทัย คงดี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพนิตตา ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวภวันตรี พรมสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางธนภรณ์ พรมชาติ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววรัญญา สมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางวรรณสิริ ชัยเดช  ครู ชำนาญการ
0
15 นางถวิลักษณ์ เลาหบุตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายประดับ บุษบา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอรพรรณ จิรธรรมกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชญานาฎ วัฒนมณี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางกัลย์วิรัญญา กิตติวิริยานนท์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวพรรวินท์ ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสุวรีย์ เราประจงดังไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนิภาศิริ ใจชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูแป้น  ครู ชำนาญการ
0
24 นายบุญสิทธิ์ แซ่อึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสุพาพร แซ่ฮึง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวเพ็ญวดี มากเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวรวิวรรณ บุณยเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวเปรมวดี จิตอารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวราตรี บุญโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางวลัยพร นรชาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางพิศมัย ศรีเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสิริกาญจน์ ระฆังทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเสนีย์ คงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวแจ่มนภา ประริกาถานัง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวพิชญภา ถัมพาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายวิทวัส สวัสดิ์ปัญญาโชติ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวนิศารัตน์ เครือสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายภัควัฒน์ สุขอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสนอง คูณมี  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวพิชญา จงกลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวดวงพร กนกนัครา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายสิทธิพล พฤทธิพงศ์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวนันทพร ไผ่ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพนมพร ทิมอ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปริญดา กิตติปิยะลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวภัครินทร์ อะโรคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวเยาวลักษณ์ หงษ์หิรัญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจิรภา สุวัณนะสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวสุพรรษา แก้วศรีวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางรัตติกาล ถาวรไพบูลย์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสิริลักษณ์ สาระชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวชโลธร ทนปรางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวภาวิณี แถบหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวนัยนา มุสิตัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุณีย์ วาจาสุวิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายไพโรจน์ ชัยทิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพรหทัย ขำพรมราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายอุทัย นุ่นดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายคีตภัทร ขจัยภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวจิราภรณ์ นุจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวภาวิณี มะหะมาน  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวยุวันดา สีทาหาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวพนิดา คุณพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอุไรวรรณ กล้าผจัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายองอาจ เมณฑ์กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวพรพิศ ชนะดวงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพิชชากร ทองทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพัชราภรณ์ สุผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสมัชชา สว่างศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวปาณัฐฐา ขุนรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายณัฐวุฒิ ใจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวจุฑาภรณ์ สมสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสมพร พ่วงเพิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายสันติชัย ประสานพานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวฐิติกรณ์ คีตาชีวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวปวีร์นภัส ยศธนาพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายทศพล ธรรมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายทนง หลีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวอัจฉรีย์ สินธุสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวกิ่งกานต์ คำบ่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาววิลาวัลย์ ทิมย้ายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวนัฎฐา ตรีสรานุวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวนัชรีญา พรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวลภัสพิมล สามาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายอธิโชค กองกาญจนาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวรพล ดิลกทวีวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
13