โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 171 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 166 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จำนวน 286

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 0 5 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
4
0
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมิรันตี มีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอัจฉรา แดงอินทวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวเรณุกา มีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายปกรกาญจน์ ลานรอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายปิยนัฐ ธนะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายภาณุมาศ หมุนเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวพฤษภา บุญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปิยฉัตร มั่นคุณากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางธิดารัตน์ ทองตะโก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวชมพูนุท สุนทรมนูกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายมานัส ศักดี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางช่อผกา วงศ์เฉลียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางชยารัตน์ โพธิ์พุทธภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวภัทรภร ขันแข็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอุดมพร พรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายไกรวิทย์ ธรรมโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางอลิสา สิงห์เจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอารีย์ สุวรรณพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวภรภัทร ไทยภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวมยุรา ทิทา  ครู ชำนาญการ
0
30 นายวีระวัช รัตนบุรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวรัตติกร จิตปรีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวดวงดี จานลาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวญาติมา ลิ้มสิทธิกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวณราวดี เสือพริก  ครู ชำนาญการ
0
38 นางนิติยา ก่อเกียรติสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอัญชนา คำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวพนิดา ชื่นตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางภูมิฤทัย เหลืองทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางพรสุดา ศักดิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววิลัย นัยเนตร  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวกมลวดี เจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวปาริชาต จันทร์วิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายนิพรร สาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางวรรณวนัส เอกศรีรุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวอัฉรา แสงศรี  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวสวรา วรขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายอภิวัฒน์ ขุนสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอภิญญา บ้านใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวพรพิมล อาจปาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายสุวัฒน์ ตามสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายวีระชัย อัฐนาค  ครู ชำนาญการ
0
58 นางภัทรพร วงษ์ถาวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวปริปุณณา อุดมโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาววิสาร์ สาลีรูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวณัฏฐ์ทิตา สิริธราเมธีกุล  ครู ชำนาญการ
0
62 นางพิศสมัย บุญสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวศิริพร มณีขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายรักพันธุ์ เทพปัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวกนกวรรณ มะลิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวชลิดา สิงคิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 ว่าที่ร้อยตรีชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายภาวัต โชติสุภาพณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายภานุเดช ค้าขาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางธันยธร ตวงวาสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวชนุพร ประสานศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวฐิตินันท์ กัณหวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายกีรติ โกบุตร  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวอุเบกขา เศรษฐศุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวสุธาทิพย์ นามเตี๊ยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายกฤษณะ โสนามัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายภาคภูมิ ภิมาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสิริกร นามนวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายกิตติศักดิ์ ศรีคำเบ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายเอกภพ สาเหล่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายอนิรุทธ์ นิตยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 ว่าที่ ร.ต.หญิงเคลือวัลย์ เพชรเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวพิมพ์พร สีขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุทธินี แก้ววิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายศุภวัฒน์ มาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางพนมพร เมลืองศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายวิษณุ แซ่อุง  ครู ชำนาญการ
0
93 นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวจิรสุภรณ์ ทองคำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาววิสุทธิดา ศศิธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวภัทรศยา ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุภัคดี สระหงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายธนพล ยศบุญหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวกันติกา กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวสาธนี ศรีอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา  ครู ชำนาญการ
0
103 นายสห ณ สงขลา  ครู ชำนาญการ
0
104 นายวิสุทธิ์ เสาวรส  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวจุรี ไม้จันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายสิทธิพงษ์ ปานนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายเจนรงค์ สอนบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางเทวี พรหมรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายประสงค์ เพริดพริ้ง  ครู ชำนาญการ
0
112 นายวิรัช ฆ้องวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
114 นางกษมาพร ศิริเมฆา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นายไชโย สุคันธวิภัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางภาวดี กีรติอังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางภัทรา เมฆานิมิตดี  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวกนกรัชด์ ภู่ภูมิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 นางสาวสุธาสินี คำทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางพิทยา กุศลปฏิการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
125 นายสมหวัง เมฆานิมิตดี  ครู ชำนาญการ
0
126 นางบุษบา ชูแสง  ครู ชำนาญการ
0
127 นายธนู เมลืองศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นายวิลเลียม โลแกน เชส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวลา โตยา สมิทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นายอัลวิน ลาปิรา แอนเดด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวจูน ถง เหวียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวอัชนา อาฮิร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นายโทรู โคบายาชิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางดิมเปิล จัสมิน โลโบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายคริส สวีนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางคาเรน ฟิลลิป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายกี หลวงประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นายฟิลลิป จอร์จจี้ มาสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นายวินส์ตัน อานิล โลโบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวนิกกา ลอเรนส์ ปาวิโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายแอนโทนี่ พอล โรเบิร์ต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นายโคลิน มิเชล ฮิกกินส์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นายตั้ม ทองสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาวอุษณีย์ จันทโรจวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
145 นางสาวโศภิดา คล้ายหนองสรวง  ครู ชำนาญการ
0
146 นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นางกนิษฐา สุชีวกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นายภูมิมาส รักษ์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
150 นางสาววีรนุช จันดาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายภูวนาท ชมพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสาวจันทร์แรม บุญตือ  ครู ชำนาญการ
0
153 นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
155 นายวีระยศ ชาลีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวนิตยา ธงสีนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นางจันทิรา พลเดช  ครู ชำนาญการ
0
158 นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์  ครู ชำนาญการ
0
161 นายสายันต์ จุปะมัดถา  ครู ชำนาญการ
0
162 นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี  ครู ชำนาญการ
0
163 นางไดอานา เกรซ คาร์โมนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นายโรแลน อาริก้า อาบิน่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นายอีริค แกรี่ ซาลวาน่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นายเดวิด จอห์น แมคเอลลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางสาวชีลา แม บาบอน ฟอร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
168 นายอัลวิน เจลลาซิโอ ไดซอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
170 นางสาวศรินณา อ่องแช่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
19