โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 119 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

จำนวน 154

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 14 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 13 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 20 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 11 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 16 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 4 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 10 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 26 93 119
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
3
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
7
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
7
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
4
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
5
3
0
0
6 ศิลปะ
1
5
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
1
0
0
  รวม
56
39
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเกษรินทร์ ปานจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางฉวีวรรณ สารัตถานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
4 นางนุชนาถ จั่นงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายปฐม ศิริเวทิน  ครู ชำนาญการ
1
20.00
6 นางปาริชาติ วีระพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
7 นางสาวชวัลพัชร ศิริวัฒนวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสมใจ ศรีละมุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
39.00
9 นางกานต์รวี อาริยธนไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสายพร ขจรคำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชุติภา ผลผลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
12 นางสาวณฐนน รัตนศุภสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
13 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
3
23.00
14 ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ เอกลาภ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายคุณากร เหิดวังม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
16 นางสาวสิริกุล แหวนมุข  ครู ชำนาญการ
1
78.00
17 นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสง  ครู ชำนาญการ
1
6.00
18 นายปัญญา จันทวงษ์  ครู ชำนาญการ
4
56.00
19 นางสาวเด่นนภา อภินันทรัตน์  ครู ชำนาญการ
3
28.00
20 นางสาวผกามาศ หมอกมัว  ครู ชำนาญการ
1
24.00
21 นายอรุณ คล้ายชัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
22 นายพีรบูลย์ บุญธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
23 นางสาวกนกวรรณ งามสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางณัฌอร เมฆเฉลิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววิราวรรณ์ เพ็ชรนาวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
26 นายนัฐภูมิ โตสกุล  ครู ชำนาญการ
1
24.00
27 นางสาวรัชฎาภรณ์ คำแผ่น  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสมควร ปลื้มสูตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
29 นางสาววรรษมล ชมภูบาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
30 นายพีรายุ ปิดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
31 นางปาราวตี โตสกุล  ครู ชำนาญการ
2
20.00
32 นายภูรินท์ บูรณพล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
33 นางสาววาสนา อุปสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเบญจรงค์ เที่ยงศรีเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
35 นางสาวยุวดี แย้มเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
36 นางประไพ สมปราชญานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
38.00
37 นางสาวปณิดา โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
39 นางอัจฉรา พลเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
56.00
40 นางศศิวิมล สิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางธรารัตน์ จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
42 นางสาวบัณฑิตา สุจีรกุลไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวศศิธร บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวนิสารัตน์ ฟุ้งขจร  ครู ชำนาญการ
1
14.00
45 นางจันทร์เพ็ญ ด้วงทองสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
46 นางจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางฉวีวัลลภ์ ระวีย์วรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
48 นางชวนใจ แก้วนำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
49 นางดวงทิพย์ เนียมปาน  ครู ชำนาญการ
1
18.00
50 นางถวิล เกตุแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
51 นางสาวทิพวรรณ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
52 นางบุญศิริ สังขศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
54 นางอัมรา อินโอภาส  ครู ชำนาญการ
1
18.00
55 นายสมบูรณ์ จันทร์พงษ์  ครู ชำนาญการ
3
126.00
56 นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
57 นางสาววริศรา กินูน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
58 นายธนัช คุรุปานเนาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
59 นางสาวภัทรภร เปรมปรี  ครู ชำนาญการ
1
18.00
60 นางสาวลักขณา บุตรทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
61 นายสมลักษณ์ บุญเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
62 นางสาวฐิติวรรณ ศรีวราพันธุ์  ครู ชำนาญการ
1
20.00
63 นางสาวน้ำผึ้ง พรหมเทพ  ครู ชำนาญการ
3
34.00
64 นางสาวปัญจพร แสนจันทร์  ครู ชำนาญการ
3
78.00
65 นางสาวสมหมาย โพธิ์ประยูร  ครู ชำนาญการ
3
50.00
66 นายวิศรุต แสงภู่  ครู ชำนาญการ
1
14.00
67 นางนงนุช นาคพงษ์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
68 นางศศิพิมพ์ วรรณกูล  ครู ชำนาญการ
2
44.00
69 นางสาวมะลิวัลย์ ดีหลาย  ครู ชำนาญการ
5
65.00
70 นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
48.00
71 นางวิริยา ธรรมสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
8.00
72 นางเกษสินี ปานสีนุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางศุภมาส จันทร์พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
108.00
74 นางสาวบุณยานุช ผาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวสุภาภรณ์ เปรมสกุลชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
76 นางสาววรัญญา อังศุธรารักษ์  ครู ชำนาญการ
2
32.00
77 นางศศิธร โพธินิยม  ครู ชำนาญการ
1
12.00
78 นางสาววิภาภรณ์ สุเทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
79 นายณปิติ วงษ์ษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
80 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์  ครู ชำนาญการ
2
19.00
81 นายไณยณพิชญ์ คำชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
82 นางสาวศิรินนาถ ทับทิมใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
66.00
83 นางสาวปิยะดา ดวงวันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวอินทีวร ชัยกูล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
85 นางสาววิภารัตน์ งาหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายอภิลักษณ์ ศิริมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวสุกานดา อาจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
38.00
88 นางสาวรัตน์ฤทัย เสืออิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
65.00
89 นางสาวปวีณา ทองเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
90 นางสาวสุชาดา สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
30.00
91 นางสาวรัตนา อินต๊ะวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายปิติภัทร บิลเต๊ะ  ครู ชำนาญการ
1
72.00
93 นายชัยอานนท์ แก้วเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาววรรณรวี วงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
95 นางเจนจิรา สุขสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวปภาวี พิมพ์อุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
97 นางสาวนิธิดา ทองใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวพรพิพัฒน์ วรรณจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาววิลาสินี สายเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายสาธิต ศาลางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
56.00
101 นางสาวพัชรินทร์ อินละคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
103 นายธีรพงษ์ ทองทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวนาตยา ปุริโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
105 นายอนันตชัย ไชยโกฏิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
106 นายวุฒิไกร มาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายอวิรุทธ์ วิชัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
108 นางสาวเดือนเต็ม บำรุงนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
109 นางสาวปภัสรา ชมภูนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
56.00
110 นางสาวคัคนางค์ บัวเทศ  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาวณัฐชนก ทองงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
52.00
112 นางสาววิลาสิณี ชูชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
113 นายเอกลักษณ์ ธะประสพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวธนพร มณีรัตน์  ครู ชำนาญการ
4
123.99
115 นางนิตยา โตแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
19