โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 50 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ดอนเมืองจาตุรจินดา

จำนวน 60

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 6 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 14 36 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
24
12
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐชานนท์ ภูริเดชชัยพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจรัสศรี อุตรนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางทิพวรรณ โชติสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางธิดารัตน์ แจ้งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนงนุช มธุรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวนวลจันทร์ ช่วงโชติ  ครู ชำนาญการ
0
7 นายนิพนธ์ ชาวนา  ครู ชำนาญการ
0
8 นางปราณี วัฒนปรีชากุล  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุกัญญา สุขสุเดช  ครู ชำนาญการ
0
10 นางปิยนุช อุวอง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางพนิดา เกษมสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางภัทรินทรา จันทมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมยุรี ปัญจาสุธารส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเยาวภา เจริญบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวราภรณ์ หลงเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางวัจนา ไชยยนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 ว่าที่ร้อยตรีวัชรา งามมีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสมประสงค์ ภานุพินทุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสิริเนตร ไสยะหุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสุวิช ณรงค์เดช  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสายวรุฬ วิทิตวุฒินันท์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอารี ไพเราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุกัลยา นิลกระยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายธีรภัทร ห้องโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายเดวิด ด้วงจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุกัญญา ธรรมนิตย์สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอัญชลี รอดรั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวรินดา ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธิติพงษ์ สีสุมัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวรัตนา ภิญโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสโรชิน นาคเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายธีรยุทธ โพธิ์กระสัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายยุทธนันท์ ศรีชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวธมนรัชต์ ลิมาภิรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางดวงชีวัน บุญเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววชิราภรณ์ แพทย์จะเกร็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายนฤพล สุทธิชัยวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวกันตนา สว่างศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพงษธร ดีประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเบญจวรรณ โถนคำ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสุนารี รัตนไตรภพ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวธนิสา กองเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายณัฐวุฒิ คำป้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
13