โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีอยุธยา

จำนวน 153

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 11 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 12 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 19 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 12 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 19 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 6 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 9 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 38 96 134
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
11
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
2
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
11
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
14
4
5
0
0
6 ศิลปะ
8
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
1
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
74
27
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายฉัตรชัย เหรียญทอง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวจริยา ขาวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางศรีวรรณ เที่ยงตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายทวีศักดิ์ หงส์อารยะชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวธนิดา จั่นเล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจรรยพร พันธุ์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกัญญา พงศ์จันทรเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเทวี หาญวิทยากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรธิมา เคมาชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายทองอยู่ สาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางชวนพิศ ฟุ้งเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวชุลีลักษณ์ พงษาปาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเจตน์ สง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสมศักดิ์ พาหะมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุภางค์ เรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกรกมล วัฒนวิจารณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพัชนี แสงประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางลักษณา ลีละขจรเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายเพทาย รัตนวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางทยิดา ตั้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวราภรณ์ เนรมิตพานิช  ครู ชำนาญการ
0
24 นายชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางธัญวลัย เคนแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาววนิดา เด็ดดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวกิตติมา อนันต์กีรติกา  ครู ชำนาญการ
0
30 นายไพโรจน์ เมฆอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายอภิชาติ จุ่นหัวโทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวยุพาพรรณ ระลึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวประทานพร พุทธิวาส  ครู ชำนาญการ
0
35 นายพิชัย เหลืองอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
37 นางพัทธนันท์ พิรุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวสุธารส วรนาม  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวศรินทร์ยา แพรกทอง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางชุลีกร เรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชัย  ครู ชำนาญการ
0
43 นายศุภมิตร ดีโท  ครู ชำนาญการ
0
44 นายนนกร มังคละศิริ  ครู ชำนาญการ
0
45 นายอำนาจ ชีวังกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุราลัย เกตุธรรมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวดลยา สีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางเพียงกมล จอร์แดน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายไกรสิทธิ์ สุระรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอรุณี ปุตุรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางนฤมล นิลพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายทองจันทร์ เติมจิตร  ครู ชำนาญการ
0
57 นายอัครวัฒน์ คุ้มดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสมฤทัย สุทธิยั่งยืน  ครู ชำนาญการ
0
59 นายโสภณ พวงพันธุ์บุตร  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาวกัญญาณัฐ เครือบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายปริวัฒน์ แสงไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวปาริชาติ สุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายธีระศักดิ์ หอมสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวกชวรา ทองปรางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสุนิต จันทร์คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด  ครู ชำนาญการ
0
67 นายปรีชา บุญปลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวปริญญา วิเนตรวิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายชนาธิป พงศ์เสน่วิทยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสุวรรณ จันทะคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสุวิมล ประดับสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางอรดา หัวแหลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวจารุวรรณ กลั่นกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวจิรภิญญา ฉายแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายภูมิพันธ์ ศรีธงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสุทธิตา อินพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวน้ำผึ้ง สุดแน่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุวรรณา ทัพทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวอวิกา ลิ้มพานิชภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุมนทิพย์ ใจศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวศรัญญา อยู่สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวรัตนบดี บัวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวพรรนิภา สีลาโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี  ครู ชำนาญการ
0
89 นายศุภชัย ศรีเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวณฐอร จันทศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 ภัทรภรณ์ สุขแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาอรพิชา อรุโณทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวพราว จริยาคุณาพร  ครู ชำนาญการ
0
96 นางสาวสุพรรณี วงศ์สิงห์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวจตุพร จารุเกศนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวเยาวนาฎ แซ่เตียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวอาทิติยา ไชยวาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายระดมโชค ปวงบุผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวถิรมันต์ เจือจันทรื  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวบุณฑริกา ไวยธัญกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวสุภาภรณ์ เหล่าซือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายธนากร จันทนากร  ครู ชำนาญการ
0
106 นายภัชรชัย พามงคลเศรษฐี  ครู ชำนาญการ
0
107 นายศราวุธ สุดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางวันวิสา ด่านสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวดาราวรรณ ลิขิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางนลินรัตน์ สุขธีรกุลพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวศิริประภา วิบูลย์ศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวพิชชาภา หารไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายชัชวาล พฤกษ์พงศ์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
116 นายธเนศ สุทธิจุฑามณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวมณฤดี ฤกษ์พาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวณียพรรณ กาญจนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายปริญญา บ่อจักพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายวรพจน์ ดวงงาม  ครู ชำนาญการ
0
121 นางสาวจินตนา โฮชิน  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสาววรรณพิมล บุนทยะพัธน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวธิดารัตน์ ทิพอุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวสุปราณี ออกช่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวจริยา กองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวณัฐิณี ประวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวธวัลรัตน์ ยสเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายอิสระพงษ์ เดชวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวธนพร จรจรัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาววริศรา ตู้จินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวดวงกมล แก้วเชียงของ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวณัฏฐิยา บุญสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
20