โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มักกะสันพิทยา

จำนวน 20

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 2 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอารีวรรณ ผลโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสงวน โขงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวิราภรณ์ บริกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายวรพจน์ ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางรุ่งทิวา อึ้งจุ้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางละออง ตันศิริสิทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวพรศิริ เทียนอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจุรินทร์ภรณ์ ศรีแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเลอศักดิ์ สุวรรณเวลา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางพรรณี อุณหเลขกะ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายบุญเชิด รักษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุดใจ สมผล  ครู ชำนาญการ
0
13 นางจรรยา ตั้งตระกูลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุจิรา ธานี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสริญญา เกตุทัต  ครู ชำนาญการ
0
16 นางนิรมล กิตติมานิตกุล  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสรากร บุญกิจเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
44.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8