โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 31 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดธาตุทอง

จำนวน 70

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 12 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสิริวรรณ อวนศรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสุณิสา สุขแช่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพรนภา เจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสำเริง แก้วอ่วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายถวิล จันทร์คุ้ม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางมณวลี สุชาติพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวลำภู นาคทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางณัฐาศิริ สุวรรณกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนุจรี พืชหมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายเดชาธร วิงกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวรักษณาลี คุ้มทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพรวิภา ปานมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายคฑาหัตส์ ดวงสุดา  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวรวิทย์ คล้ายกรุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายศรัณยู บัณฑิโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวธนุตรา พละพึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวจินตนา ร้อยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวกัลยา หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นิวัฒนชัย เดชประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณัฐวัฒน์ เหียนขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวรสริน กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวชุติมา ธีรปฎิสัมภิทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววนิชา พฤกษากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวกนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเกษรินทร์ ไทยแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวลภัสรดา แน่ประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางโสภาพรรณ ชะอุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายกมล กลมกล่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวดลฤดี ชาญเชาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวศิรินภา ทองธรรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกุลชญา พิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ศศิตา อาจวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 พัชนีย์ คงเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 อรสา ยาฟู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 ฉัตรเพชร เทพารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 วิรุธ ยังมีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 เพ็ญศรี ช่างเรือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5