โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 69 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 71 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชวินิตบางเขน

จำนวน 85

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 6 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 10 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 11 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 15 56 71
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
5
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
4
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
1
0
0
0
  รวม
32
30
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 จารุพงษ์ กวางษี  ครู ชำนาญการ
0
2 สุกฤตา ชาวนาฮี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 ปิยะ พันชนะ  ครู ชำนาญการ
0
4 ดวงดาว คุ้มภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 ถิรญา มิตรมงคลยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 ภัทรสุดา หนองกก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 วิริสา ปัญญะโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 กานต์ธีรา บางเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 เกศกนก โพธิสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 รัตนา วันทาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 ดวงพร ปราบคช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 กิตติพล โยงทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 กนกวรรณ ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 อุไรวรรณ คงเกินทุน  ครู ชำนาญการ
0
15 จันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นันทวัน เชิงหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นพดล เชิงศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นภาเพ็ญ ภูหาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ศรัญญา โฮ่คุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 พงศ์นที คงถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ธิดามาศ สิงห์ธวัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 สุภาวดี พุทธรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 กรรณิกา ไทยใจอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 บุณฑริกา จุลวาทิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 ณัฐชยา จิตมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 อนุรักษ์ สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 อัจฉรา วงษ์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
29 ณฐภณ สิริอิสรา  ครู ชำนาญการ
0
30 ฉัตรชัย พาสนยงภิญโย  ครู ชำนาญการ
0
31 ขวัญใจ ภาสพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
32 สมชาย กรุณาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 รัถญา คำแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 วรัญญา ยอดกระโหม  ครู ชำนาญการ
0
35 เสน่ห์ ธิอาจารย์  ครู ชำนาญการ
0
36 มัณฑนา ฟักขาว  ครู ชำนาญการ
0
37 วาสนา ศรีวิริยานุภาพ  ครู ชำนาญการ
0
38 สืบตระกูล เตียประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 ธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 แก้วใจ เหมือนอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
41 ประภาพรณ์ ณ พัทลุง  ครู ชำนาญการ
0
42 ศิริรัตน์ บุญสนอง  ครู ชำนาญการ
0
43 รพีพรรณ กรุณาพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 สุกรานต์ มหาสารินันท์  ครู ชำนาญการ
0
45 นวลละออ เอี่ยมละออ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 ฝนทิพ สุขสุนทรีย์  ครู ชำนาญการ
0
47 ศุภกร พรสว่างกุล  ครู ชำนาญการ
0
48 ขนิษฐา แปงมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นิตยา ปัญจากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 สุธาดา ศิริกุล  ครู ชำนาญการ
0
51 จตุรพร มาลารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 ฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
53 พนิดา สาระรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 สมใจ ภัทรพงศานติ์  ครู ชำนาญการ
0
55 นิติกร ระดม  ครู ชำนาญการ
0
56 นิลวรรณ กองเงิน  ครู ชำนาญการ
0
57 วรรณธิวา ประดับลาย  ครู ชำนาญการ
0
58 พิสมัย ดวงพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นคร ชูสอนสาย  ครู ชำนาญการ
0
60 อมรรัตน์ กระดาษ  ครู ชำนาญการ
0
61 วิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  ครู ชำนาญการ
0
62 จิตติญา กล่อมเจ๊ก  ครู ชำนาญการ
0
63 สุภาพร ชวนมงคลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
64 ญาณิศา จันทะแจ่ม  ครู ชำนาญการ
0
65 จุติพร เมฆบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 น.ส. สมปรารถนา ประเสริฐ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 น.ส. สุภัสสร จันทร์กระจ่าง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 น.ส. กรรณิกา ใยมะเริง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นาง ศิโรรัตน์ เรืองคง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
17