โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 136 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 137 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฤทธิยะวรรณาลัย

จำนวน 194

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 10 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 11 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 21 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 13 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 6 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 14 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 32 105 137
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
10
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
7
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
8
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
4
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
16
4
2
0
0
6 ศิลปะ
6
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
4
8
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
78
36
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนพดล อารมณ์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวีระ กงถัน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายธีรภัทร์ ปานสมุทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวจุฑามาศ บุญฉลอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวบุญสิตา อิ่มสอน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางปาณิสรา บัวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปราณี ฤทธิชัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวเรณู วุฒิวิชญานันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุพรรัตน์ วิริยพรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุขุม ขันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสุดารัตน์ โคสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเหมวรรณ เจริญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอัชฌา รัชพรมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุรีย์ เพ็งสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายโชติพงษ์ วิมะลิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวนวลสวาท อุ่นทะ  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวิทยา มากสวาสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวขจรวรรณ์ จ่ายพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุนิษา ธนพฤษณานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายอัษฎางค์เดช คงชงโค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอำพร ชูนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวฉัตรสุดา พิมพา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวเจนจิรา ศรีทองอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวนันทวัน พักรกรึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวพจนี แก้วสมจิต  ครู ชำนาญการ
0
27 นายรณฤทธิ์ คูศิริรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวรวิวรรณ ชัยมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวศสิกรณ์ สวนกำจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางชนาภา ขันแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชรายุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสิรี เขียวนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสุภาพร แสนอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายบิณฑ์ จูมมาระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสุทธิพัญน์ จันทราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนันทริกา อยู่คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายกฤตนุ พรมวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายจรัญ มาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวเกศวลี แหวนนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสถาพร พลลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวปิยะธิดา พลพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวรุ้งนภา สุดสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวจีรวรรณ ชุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวจันทร์จิรา ธรรมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางพรทิพย์ หุ่นดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางขวัญหญิง สุขสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีโฉม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวธนัญญา ต่อชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอัจฉริยา ทินวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวติรวดี งามทรง  ครู ชำนาญการ
0
51 นายอนันต์ พาหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวดาราวรรณ วรรณสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 ว่าที่ร.ต.ชาติชาย วงศ์สุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอรนิตย์ พึ่งวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางฐิติรัตน์ แจ้งคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางเกียรติสุดา แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางวันวิสาข์ รักงาม  ครู ชำนาญการ
0
59 นางปาจรีย์ เพียมูล  ครู ชำนาญการ
0
60 นางกัญชลี ตรงจิตติปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางกัญญา มณีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวขวัญสยาม ชูสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางปราณี อ่อนบุญญะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางพัลลภา เอี่ยมสำอางค์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางมณฑวรรณ แสงนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางวชิรา กุดแกลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายสมชาย รื่นภาคทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสมพร คำหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายสุริยงค์ พวงภู่  ครู ชำนาญการ
0
71 นางอรพินท์ เองมหัสสกุล  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาวประภีร์ ศรีพันลำ  ครู ชำนาญการ
0
73 นางวิมล พลูพลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาวพรนภา อร่ามรัศมี  ครู ชำนาญการ
0
75 นางกนกอร รื่นวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวปราณปรียา ไทยขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายปัณณวัฒน์ สนเล็ก  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวรัชดาพร แหวนหล่อ  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวนิศากร เลาหเรืองรองกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางเพ็ญจันทร์ นาคะรังสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวสุนันทา กมลผาด  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวประนอม ศุภศร  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวทัศนีย์ ยิ้มอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจินตนา ทัพวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุทธิชา บุตะเคียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวอรชุมา ยงพัฒนจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางชุลีพร เดชพร  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวฐิติกา ไวคกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวกุลวดี นุ่มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวขวัญชนก รุ่งรอดศักดิ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาววิรุณ พุกสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวปณิตา บัวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวอัญทิรา วาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางวัชรี ศาลากิจ  ครู ชำนาญการ
0
97 นายวิวรรธน์ ศรีวีระชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวมยุรฉัตร เหล่าแค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายอนุรักษ์ แสงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางประภัสสร ผงทอง  ครู ชำนาญการ
0
101 นางวัชราภรณ์ รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
102 นายพรเทพ กลิ่นด่านกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายชนก สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางมนัสนันท์ มากสวาสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวธีราภรณ์ มนัสศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวสมสมัย แพงดวง  ครู ชำนาญการ
0
107 นายวัชเรศ ฉุนหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางประภัสสร พันธุมัย  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวกชพร ขันทะสีมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายสิปปกร เวียงวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวเพ็ญภาส อุทัชกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวศิรดา สิทธิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสุทธิสุดา มาลยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายอาทิตย์ อ่อนพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายจารุกร จรดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาววิชชุตา ประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวนลิน คำแน่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวพรศิริ ไกรดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายสถาบัน เกตวงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางกานดา ชนะศุภนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายพิทยากร พันธุ์เพชรายุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวสุภาพร เสียมสกุล  ครู ชำนาญการ
0
125 นางสาววงเดือน วาเรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางสาวณิชมน พะลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวณัฏฐียา ลำภูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายไพฑูรย์ ขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวศุภราภรณ์ คำมะรัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวปอยทิพย์ สุวรรณดารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางจุฑารัตน์ วรรณพริ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นายณัฏฐกิตติ์ สุวรรณวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวนฤมล ปาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวปัทมาพร ใจนันตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นายนพดล อารมณ์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9