โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 69 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีพฤฒา

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 5 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 7 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 11 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 6 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 48 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
11
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
28
16
26
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนุรักษ์ หวังเสรี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกรรณสูตร สุดบางกุ้ง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกัญญา ฉายาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางกุญชรี รักวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสรวิชญ์ มีฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
56.00
6 นางเกื้อกูล แก้วเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายคึกฤทธิ์ อุปพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายจกิจ สระอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจุรี อัมพุกานน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
23.00
10 นายชำนาญศิลป์ เสมาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
11 นายณัฏฐ์ จินันทุยา  ครู ชำนาญการ
0
12 นางนพสร แก้วยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนันท์สินี อุปพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายนิยม โงนรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
15 นายปรัชญา หาญประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรรณทิพย์ ตันติวิมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายไพฑูรย์ เย็นเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
18 นายราชวัตร์ โหน่งที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวริณษ์ยา พลไพรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวัชนี เลิศทวีสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางวาสนา พฤกษะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวิเชียร พุ่มพวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
23 นางศิริกุล อิ้วชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสมนึก ผิวผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสมพงค์ แก้วแฉล้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางบุญประคอง อินทา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
27 นางสาวสำอางค์ มูลวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสุชาติ บุญภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุมาลี เวชกุล  ครู ชำนาญการ
1
16.00
30 นางสาวสุวรรณา ซันเฮม  ครู ชำนาญการ
2
24.00
31 นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายไสว ฉายาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอรสา ป่างศรี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสุคันธมาศ ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวภนิดา ทะเขียว  ครู ชำนาญการ
0
37 นายสานิตย์ เมืองสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 จ่าอากาศตรีฐิติ วงษ์ไพร  ครู ชำนาญการ
0
39 นางจันทร์เพ็ญ เมืองสง  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสุธาสินี สิงห์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายชัยณรงค์ จิตอารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสุณัฐชา พิมสารี  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวจันทิรา รัตนเรืองวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวรัตติญา วงศาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
45 นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ  ครู ชำนาญการ
3
42.00
47 นางสาวจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
116.00
48 นายภัทรฉัตร ทองเอก  ครู ชำนาญการ
1
36.00
49 นางทวีรัก นาสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวบุษดี มณีย้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
51 นางสมทรง จินดาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
44.50
52 นายฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวจินดา ละครราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
52.00
54 นางสาวจันทิมา สเวดเดอร์แมน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวภัทรนันท์ รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางนาเดีย ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
57 นางสาวสุมาลี ชูรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
151.00
58 นางสาวสังวรณ์ แสงล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.50
59 นางสาวกนิษฐา ว่องชิงชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวจิรัชยา กลับศรีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
83.00
61 นางสาวเจนจิรา สงเนย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.50
62 นางสาวพิศเพลิน สุขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางอริษา ศิริทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวพิทยาภรณ์ ทาปลัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายสราวุธ วงษาเดิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพนิตนาฎ ทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสโรชา ไชยสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางยุวดี สินสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
12