โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 110 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จำนวน 142

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 8 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 10 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 11 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 9 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 17 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 5 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 9 13
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 39 77 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
6
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
8
4
0
0
6 ศิลปะ
6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
3
1
0
8 การงานอาชีพ
6
3
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
0
0
0
0
  รวม
73
25
17
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายโสภณ ลือกระจ่างธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวขวัญชนก มิราสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวฐิติรัตน์ เที่ยงตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางนันทาศิริ นวะมะรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกมลชนก คชทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
8 นายบัญชา ไชยลาภ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางปริศนา โรจนวิบูลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวปิยนันท์ แย้มนวล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปิยนาฏ แจ่มอุทัย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพานทอง สุวรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางภารดี แสงมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ  ครู เชี่ยวชาญ
0
18 นางวรรณดี แก้วหนูนวล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววรรณา นะมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวันทนา พึ่งเศรษฐ์ดี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางวิมล ยะก๊บ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวิรงรอง วีระเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสหชน วิริยะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสิริ รอดบุญ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุชาติ สุรารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสุนี แต้พันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุรพงษ์ ทองจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสุริยา บังใบ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายวินัย ลอยเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววราภรณ์ วิหคโต  ครู ชำนาญการ
0
33 นางฉัตรวารินทร์ นรเศรษฐธิติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางจุฑานาถ สุทธิสวาท  ครู ชำนาญการ
0
35 นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางศิริรุ่ ง เตียงนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอรอินทร์ เตชะอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางบุญตา มะหะเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน  ครู ชำนาญการ
0
40 นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายณัฐวุฒิ ขนานใต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวนันทยา ศรีขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายธนพล บุญหนัก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายจิรายุ ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายปราโมทย์ ศรีคงคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายวิฑูรย์ นินาลาด  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายภูวนาถ ธงสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายสิริวัฒน์ มั่นสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายวีรชัย เจริญชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวธัชชา ไตรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววารุณี อภิธนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวพรนภา โมคภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสิทธินันท์ พ่วงจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวอริญา นาคชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางเสถียร ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายปิยพงษ์ งันลาโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายศุภมิตร เที่ยงตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายคำกอง เงินเชียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายภัทรวรรธ ชวลิตนิตธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายภูมิเดช สุขอ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายพีระศักดิ์ หมั่นการ  ครู ชำนาญการ
0
82 นายพิสัย พงษ์ธนู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายศุภกฤต วังโณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายนักรบไทย วงศณารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสรารัตน์ เผ่าพหล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาววราภรณ์ วุฒิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวภัทรนมณ ทองลิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาววารินทร์ ไขประภาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายกิตติศักดิ์ วันงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายอภิชา นิลวัฒน์  ครู ชำนาญการ
1
24.00
94 นายคมกริช อุดารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวประภาพร คิวชยานันทกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 เสกสรร ศิระทัศน์เมธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 ธงไชย แววสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 กีรติ เพชรคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 เมธิศ สุบิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 อาภากรณ์ เจริญพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 กมชนก เทศเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 อัญชนาภรณ์ เชื้อสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 วิสุนีย์ ดีจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 พัชรินทร์ กุลสติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 รัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 พิชชาภัสส์ สามาอาพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 ปิยนุช ภานุศุภวิมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 เทวา ทองพันลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 ศักดินันท์ โต๊ะจิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
15