โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 162 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 164 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

จำนวน 187

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 15 17
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 20 30
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 25 40
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 14 20
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 13 19
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 6 12
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 2 12
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 58 106 164
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
11
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
16
10
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
21
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
14
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
11
1
0
0
6 ศิลปะ
5
6
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
8
2
1
1
0
8 การงานอาชีพ
3
3
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
78
70
15
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อน  ครู ชำนาญการ
1
16.00
2 นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายนิพนธ์ แก้วดารา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นายชาญยุทธ นาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจรินพรรณ กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
5
174.00
7 นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
9 นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางดรุณี ประกิจเพชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางณัฐธยา วิเศษวงษา  ครู ชำนาญการ
0
12 นายนิพน แจ่มแจ้ง  ครู เชี่ยวชาญ
1
20.00
13 ว่าที่ร้อยตรีมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางมนวิภา อ่อนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
15 นางสาวพัณนริตาภา สมมณี  ครู ชำนาญการ
1
16.00
16 นางวณิตา ประภัศร  ครู ชำนาญการ
2
30.00
17 นางวรารัตน์ เชษฐานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
112.00
18 นางวันวิสา พริพล  ครู ชำนาญการ
6
126.00
19 นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า  ครู ชำนาญการ
0
20 นางแววดาว วรัญญานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
36.00
21 นางสุทิศา ทินกรรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสมร จันทนาคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
36.00
23 นางศรีสมบูรณ์ อางนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
114.00
24 นายสุพจน์ เจนณะสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
80.00
25 นางสาวธนาตา พีรกันทรากร  ครู ชำนาญการ
2
80.00
26 นางสาวจินดา ไขตะขบ  ครู ชำนาญการ
2
16.00
27 นายปวิช เรืองวรัชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
48.00
28 นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฎย์  ครู ชำนาญการ
4
68.00
29 นางเตือนใจ มลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวศนิสา บุญสง่า  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
8
104.00
33 นางสาวมะลิสา ศรีนอก  ครู ชำนาญการ
4
29.00
34 นางสาวเอกอนงค์ แก้วดี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางจริญญา แก้ววงษา  ครู ชำนาญการ
2
18.00
36 นายโกศล มูลพรม  ครู ชำนาญการ
6
112.00
37 นางอังคณารัตน์ หวังดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา  ครู ชำนาญการ
1
16.00
39 นางสาวจันทมาศ ทิมโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
66.00
40 นางรุจิรา จันทร์ธนสมบัติ  ครู ชำนาญการ
1
20.00
41 นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวนิสา วิริยาสิตาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นายชาคริต แจ่มศรี  ครู ชำนาญการ
6
88.00
44 นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัย  ครู ชำนาญการ
6
96.00
45 นางสาวอรวรรณ รุ่งเพ็ง  ครู ชำนาญการ
7
42.00
46 นางประภา ปักษี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวสุชาวดี เทพกฤช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
64.00
48 นางอุไรวรรณ สุวรรณ์ศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวนฌกร ผู้ทรงธรรม  ครู ชำนาญการ
5
52.00
50 นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
51 นายพิทยา ทองเงิน  ครู ชำนาญการ
2
80.00
52 นางสาวหฤทย์ อันไธสง  ครู ชำนาญการ
1
24.00
53 นายธัชชา เทศน์ธรรม  ครู ชำนาญการ
5
68.00
54 นายศรีธัญญา ตันสกุล  ครู ชำนาญการ
8
132.00
55 นายจิรัชญ์กฤศ มีวรรณภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
56 นายคมเดช พรมนาค  ครู ชำนาญการ
6
72.00
57 นายพิชญเมธี แสงดี  ครู ชำนาญการ
1
24.00
58 นายชยุตม์ พรายน้ำ  ครู ชำนาญการ
2
58.00
59 นางสาวฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย  ครู ชำนาญการ
11
243.00
60 นายโกรบ มุทาพร  ครู ชำนาญการ
0
61 นายสาธิต สมใจ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางมลิวรรณ์ มูลพรม  ครู ชำนาญการ
6
58.00
63 นายรชต ทองสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนวรัตน์ ซุ่นเจา  ครู ชำนาญการ
7
86.00
65 นางสาวชุติภรณ์ พัดเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
1
24.00
66 นางสาวสุวดี นาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
2
12.00
67 นางสาวปุญญพัฒน์ บุญเกิด  ครู ชำนาญการ
0
68 นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสุภาพร ขาวพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวจรรยาลักษณ์ โขงอ้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
72 นางสาวพนารัตน์ แซ่โล้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
134.00
73 นางสาวสุดารัตน์ พุมนวล  ครู ชำนาญการ
2
80.00
74 นางสาวโรสณีย์ วงศ์หมัดทอง  ครู ชำนาญการ
8
66.00
75 นางชนิดา ศรีคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาววันรวี ศักดิ์เมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายเกรียงไกร เทียมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายไพศาล วงษ์ระหงษ์  ครู ชำนาญการ
0
80 นางพนิดา โฉมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉม  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวอุษา เกตุหาร  ครู ชำนาญการ
1
6.00
83 นางสาวสุนิสา เถาจำปา  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวพรรณี สิมอุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
154.00
85 นางสาวษมาภรณ์ ศรีใสคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
23.00
86 นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
87 นางชลกร ชาครอง  ครู ชำนาญการ
3
140.00
88 นางสาวปวีณา ยอดยศ  ครู ชำนาญการ
2
18.00
89 นายพีรพันธ์ นิ่มลบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
90 นายภัคพล อนุรักษ์เลขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
42.00
91 นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง  ครู ชำนาญการ
1
80.00
92 นายพิสุทธิ์ แซ่อึ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
94 นางสาวปัณณิดา ประสานสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวเมษา แสงตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
96 นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายธนชาติ เฮียสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
98 นายคณาวุฒิ อาษาชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
99 นายธนกานต์ ภู่พงศ์ชนางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวจุฑาพร เขียวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
101 นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
48.00
102 นางสาวบงกช เหล็กผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวทิพย์วิมล เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
88.00
104 นางสาวชลิตตา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
105 นางมัลลิกา ภาพีรนนท์  ครู ชำนาญการ
0
106 นางสาววันดี แซ่เต็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์ทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
134.00
108 นางสาวนวลละออ ต้นเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน  ครู ชำนาญการ
1
12.00
110 นายลัทธพล ด่านสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายณฐาภพ ฟ้ากระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
21
186.00
112 นายวัชรพงศ์ หอมนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายดนันท์ แย้มชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
114 ว่าที่ ร.ต.อานันท์ เชยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายดนัย นาเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวเสาวลักษณ์ จันศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
104.00
117 นายศุภโชค สังขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
118 นางสาวมธุรดา ศรีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
120.00
119 นางสาวกฤษณา ยืนบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
160.00
120 นายสิทธิพงษ์ ศูนย์ปั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
121 นายกิตติศักดิ์ มโนพัฒนกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายวัลลภ นันตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวบุษบา ห้าวหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
124 นางสาวสุพพัตรา นวะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
125 นางฐิติยา รัตนฉายา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐปภัสร์ เกิดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
127 เบญจวรรณ แก้วบุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
152.00
128 นางจิตฐิพร ณ ศรีโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
129 นางสาวสวัญญา ประจำเรือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
18.00
131 นางสาววิลาวัลย์ วิโค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวนภาพร หริมเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวนราวดี จ้อยรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
135 นางสาวภัทรี ชุมช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
152.00
136 นางสาวธัญญาเรศ ชิวปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
36.00
137 นางสาวอัสมาร์ โต๊ะเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
209.00
139 นางสาวสุกัญญา รอดระกำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
82.00
140 นายเข็ม กลั่นใสสุก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
172.00
141 นางสาวจุฑาภรณ์ ทิมธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
136.00
142 นางสาวกรรณิการ์ พรมวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
74.00
143 นางวชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
152.00
144 นางสาวพิมพ์ปรินทร์ มณีสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
82.00
145 นายคเณศ สัมพุทธานนท์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
136.00
146 นายทัชชกร พวงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 ณัฏฐณี ศิริโชติ  ครู ชำนาญการ
0
148 นายฐิติพงศ์ จันทสีร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาวลลิตา ทิพย์ประชาบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นายสุภกิจ แก้วดวงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
153 นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
154 นางสาวนิตยา ชัยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นายนิตินัย ศรีใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางปิยวดี โฆฆิตศิริทัศน์  ครู ชำนาญการ
0
157 นางสาววิลาสินี ช้อยชด  ครู ชำนาญการ
0
158 นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
159 นายเลิศจักขณ์ อุครเดชเวชวานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นายจตุพร ใจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
161 นายธนาพิพัฒน์ สิงห์เฉลิม  ครู ชำนาญการ
0
162 นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
20