โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 106 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

จำนวน 154

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 15 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 14 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 9 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 19 24
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 3 7 10
0
0
0
0
  รวม 24 82 106
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
6
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
6
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
2
1
0
5 ภาษาต่างประเทศ
16
6
2
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
4
4
2
0
0
  รวม
48
36
21
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชุติมา เเสนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกรองกาญจน์ ขาวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางขนิษฐา ชมภูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางชวนพิศ ตินตะบุระ  ครู เชี่ยวชาญ
0
6 นางชัชมน ลีละอำไพกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวดวงกมล ลิภูนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวนฤมล เลียบสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางปรียานุช เสนาธนศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปาริชาต บุญวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปาลีรัฐ จันทรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพิศมัย สารผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายไพศาล อรุณศรีพิมาน  ครู ชำนาญการ
0
17 นางมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวรัตติยา สุขนิจรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศรกช เดชะ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสมร เอกจีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอุไรวรรณ ทองชุม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวเสาวณีย์ สมสุขทวีกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวนุสรา จูไข่  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายอนันต์ ขันแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอัชฉรา จิตต์พุทธคุณ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวจินตนา ปานเถื่อน  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวเอราวัณ ดำภูผา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางศิริรักษ์ สมพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายทัศน์พล ยะมามัง  ครู ชำนาญการ
0
34 นายจตุรงค์ พันธุ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางนุช เมืองแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
36 นายมงคล ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวกรศศิร์ ดียิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
38 นายชาคริต หะซัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวเขมจิรา ภาเจริญสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนฤมล เอี่ยมสำอางค์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายพีระเทพ กาวินชัย  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวอัญชลี สารนา  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวมยุรี คำแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอาภรณ์ สุขคำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวณัฐนันท์ ปานกูล  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ  ครู ชำนาญการ
0
49 นายเอกพงษ์ โสมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายพูลสุข ชำนาญไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายปิยะพงษ์ ไชยเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุจิตรา สาลีวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวตรียกนิษฐ์ จันทรสถาพร  ครู ชำนาญการ
0
54 นายศตพล สมยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววราพร ผลดีดก  ครู ชำนาญการ
0
56 นางอุไร เจ๊ะเเล๊ะ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวสุนารี พลีพูล  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวสาธวินี พลเสน  ครู ชำนาญการ
0
59 นายมานิตย์ รองเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวภุมรินทร์ เกตุมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายทนงศักดิ์ วีรบุญชัยวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายวิชาญ บรรจงศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนิสากรณ์ ฉิมมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพิกุล เสนทรนารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวจินตหรา หนองบัว  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวสุภารัตน์ เพียกขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาววรปภา ริญญาธนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายภุชงค์ ในพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวณัฏปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวจิราพร หมอบอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวประกายดาว จันทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวรจนา สืบสาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มณีสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวณัฐกานต์ มั่นยา  ครู ชำนาญการ
0
84 นายชัชพิสิฐศ์ สิงหเสนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางกรรณา ดิษยธำรงกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางกาญจนา ชิดสิน  ครู ชำนาญการ
0
87 นางสาวจรัมพร จิตร์ชื่น  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายพงษ์พันธ์ พนรมทอง  ครู ชำนาญการ
0
90 นางสาวพนิดา ศรีจำนงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวพรพรรณ ปิติภัทรภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวพิราอร จันทร์เปรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายภูษณุ แต่งงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวรัตนาวดี พางาม  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวลีลาวดี กล้ารอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาววนิดา ปันโนจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาววราภรณ์ ดับทุกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายสมพงษ์ อำพันเสน  ครู ชำนาญการ
0
99 นายอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวอุมาพรรณ ลัทธิธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
103 นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายจักรี ภูมิบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
35