โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 92 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศึกษานารีวิทยา

จำนวน 132

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 7 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 12 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 7 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 12 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 10 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 33 63 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
7
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
5
1
0
0
6 ศิลปะ
2
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
5
5
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
2
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
52
29
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวบรรเจิด จุมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางอมรรัตน์ รุ่งปิตะรังสี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายเตวิทย์ ชูศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุปราณี บุญจิตร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุจิตรา ทรัพย์อาภารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายพันศักดิ์ สายแสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางวิมล ประคองโพธิ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอนุรักษ์ ส่วนลม้าย  ครู ชำนาญการ
0
9 ว่าที่ร้อยตรีนนทกร สืบสาย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสกุลนา สิงห์ขจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวปารีรัฐ มุมศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายไชย กิมขาว  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสุพร สุขสโมสร  ครู ชำนาญการ
0
15 นายรัชชัย พัฒนศิริศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายชัชวาล มณีพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายศุภกิจ หงษ์ทอง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวศศิธร ชัยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสำราญ คชฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางประทิน รอดพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายฤทธิรณ สิงห์ดวง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวจุฑาพร ทรัพย์สำราญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายยุทธศาสตร์ เกตุวิเศษกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางรังสิมา สังข์ทิตนุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมณฑา ช้างโสภา  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวลำเพย เปี่ยมบางบอน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางเบญจมาศ อยู่เลี้ยงพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนิโลบล สระแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุขกมล จันทรเนตร  ครู ชำนาญการ
0
30 นางอัจฉรี เผ่าพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายณรงค์ มาลี  ครู ชำนาญการ
0
32 นายเกษม สูรย์ราช  ครู ชำนาญการ
0
33 นางวัชรี โชติวงศ์ศานันต์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายวิวรรธน์ ศันสนียเมธา  ครู ชำนาญการ
0
35 นางวันดี เจียรศิลปดำรง  ครู ชำนาญการ
0
36 นายชวลิตร จันทรเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวรุณรัตน์ วุฒิมานพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายนิพล ตีระมาศวณิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายธวัชชัย ส่งเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางรัชนี รักพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวศรีวรรณ รอดทอง  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววันดี คล้ายสุบรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวภัทริฐา ขาวงาม  ครู ชำนาญการ
0
44 นายวิโรจน์ จันทร์ดี  ครู ชำนาญการ
0
45 นายนครินทร์ ในทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวจารุวรรณ ยิ้มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางเปมิกา เพชรสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอารีรัตน์ ใจภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสุมาลี มณีลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายเดชา เดชะคำภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายตนุภัทร รังมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอรจิรา วงศ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวพิมพ์ตะวัน ศรีสาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววรัญชลี นรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายเทียนชัย เสียงเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววศินี มามีวัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายพีระ ดุลยะนันท์  ครู ชำนาญการ
0
59 นายคณิน ประสพสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายโยแมน อิ่มถวิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวธัญญานุช อุปนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวนงค์เยาว์ มีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายศิริชัย ญาณปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสิริญญา นินนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวทิพยาภรณ์ ทะปาละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวภัทราภรณ์ นุชถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอุมาลี สุไชยชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาววรรณิกา อยู่สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวธันยพร ศิวพงศ์โรจน์สิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวจินดาลักษณ์ เทศธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางพรพรรณ พุกชาวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายประมวน วรรณกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาววรรณิภา ศรีนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายสรวิศ เสริมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายบุญมี เครือเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางจันทรา เจริญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาววลัญช์ภร งามโกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวศิฏามาส ภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวมัทนา เกษมจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุดารัตน์ เครือจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 ดวงพร สมทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวชุติมา สาระกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายคณิน ประสพสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายยศวีร์ ล่องทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายพงษ์พิทักษ์ ทานาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางอภิญญา ใจงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางยุพิน สุดตานา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวพรปรีณัน สมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวภัทรวิดา งามเฉลียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
20