โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 105 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 116 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฤทธิยะวรรณาลัย ๒

จำนวน 134

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 10 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 12 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 13 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 9 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 3 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 2 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 7 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 5 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 40 76 116
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
10
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
3
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
11
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
4
0
0
0
6 ศิลปะ
2
7
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
5
0
0
0
8 การงานอาชีพ
7
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
66
38
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจักรภัทสรัณย์ ไตรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางวาฐินี สุดสวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุทธิรา พ่วงจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวอุไลพร อุทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอมรรัตน์ ลายเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายคชาธิศ รุ่งรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมณฑล คล้ายสุบรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวสุวรรณา ทองทัพ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางราตรี รุ่งโรจน์พูนผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางยุวดี เผือกโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฮุสนา พัฒนสุกลลอย  ครู ชำนาญการ
0
16 นายอานนท์ เลี้ยงพรม  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวสิณัฐตา นิรันดร์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายมารุต จำรูญทัด  ครู ชำนาญการ
0
20 นายชูเกียรติ สนธิ  ครู ชำนาญการ
0
21 นายนพล สระแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
22 นางณิชากร แก้วฉีด  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนัทธมน กัลยาณมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวคนงนิตย์ วงษ์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางธมลวรรณ พลโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวภัทรวดี ตาลผาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางมารยาท เกษตรภิบาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวนภาพร อ่อนตา  ครู ชำนาญการ
0
32 นายฤทธิพงศ์ คงอินพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวรัตนาวดี เขียวอร่าม  ครู ชำนาญการ
0
35 นายนุพล ตะเนา  ครู ชำนาญการ
0
36 นางกฤติญา กิตติวิริยะการ  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางดาลัด ยินดีภพ  ครู ชำนาญการ
0
40 ว่าที่ร้อยตรีสมพร กรินทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายอนุรักษ์ ขวัญมงคล  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววารุณี นิธิยาภากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวประกายเพชร วรอุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวอจลา นุ่นสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุมนา อึ๊งพลาชัย  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนฤมล ศรีหาผล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวณัฐภรณ์ เจนจิตร  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวมุกดา ทวีโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอภินันท์ พลันการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวทิชากรณ์ อติเปรมานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายธนวัต เปรมปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพนิตพร รังกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายกณิกร ทวนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาววิภาดา คงเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายอิสระพงศ์ บำรุงนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางกนกวรรณ พิมพลชาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายทรัพย์ทวี โพธิ์พันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายนครินทร์ นาคนาวา  ครู ชำนาญการ
0
66 นายจักรพันธ์ บุญจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายชญาพล รุมาคม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายจักรวัฒน์ ชุมแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายกีรติ จุลเนตร  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวอินทิรา ทรงรัฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสัญญา ทวีสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพัชรินทร์ เกษอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายวชิรวิทย์ สายโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายธนาวัฒน์ สายยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายกรทอง อดทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวพรพิมล พิมพ์นิสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายภทรดนัย แจ่มศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวแววดาว เขียวภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายบวรศักดิ์ รักธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวรัตนาพร ประสมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวลักขณา พะวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวนิจวิภา สินธวรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวธาดา มหายศนันท์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวจริญพร อุ่นเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวีระ มีมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวธัญจิรา วิจิตรพัชราภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายรุ่งโรจน์ เดชะช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางปัทมาพร ดาวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางภาวนาภรณ์ กสิวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางปารย์ใจ ขำพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวณัฐวดี ศิริรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายกีรติ จุลเนตร  ครู ชำนาญการ
0
99 นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
100 นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวมนันญา เจริญใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
17