โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีสมุทรปราการ

จำนวน 117

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 9 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 12 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 9 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 4 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 31 65 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
6
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
5
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
14
2
0
0
0
6 ศิลปะ
5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
3
3
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
63
23
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวนพรัตน์ วารูปสีดำ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสิรินาถ มีสรรพวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพัชรินทร์ พุทธลีลาศ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางรุ่งทิวา วรรณชาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุมณฑา ปางลีลาศ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวรังสิมา กลิ่นเสียงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางนุชนาถ อินทรวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวชุติมา ชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายฉัตรชัย อินดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายเทวัญ ดีจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางละมุน บำรุงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสมจิตร์ นิรมิตรนุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายสุภัทรชัย นิรมิตรนุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายตรัยย์เดช ชุมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาววิไล โพธิศัย  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสมควร สุรเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางมานิตา เจริญองอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวดาวใจ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวพิณชุดา ชื้อมีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสมฤทัย คงงาม  ครู ชำนาญการ
0
23 นางกุลญานิษฐ์ อาทิตย์โชติ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวรัตติกร บุญประคอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายธนภูมิ พุ่มจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาววงเดือน วันณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภรทิพย์ สายสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวศิวรินทร์ แซ่เฮ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายไชยวุฒิ พิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางขวัญเรือน กันภัย  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวเบญจมาศ ช่างเกวียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวพิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปัญญา วิวัฒวันทนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายปรัชญา โชโต  ครู ชำนาญการ
0
37 นายจักรพันธ์ จอมแสนปิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวชมพูนุท จรวิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจุฑามาศ คนธรัตน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางวิรันชณาท์ กุลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวเอื้องฟ้า คงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายเธียรธรรม ธรรมโยธินสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายดนัย ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางกัลยาณี พ่วงบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายปรัตถกร ยิ้มเนียม  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวอัจฉรา เดชนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนาตยา สาริโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายวรานนท์ พวงภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวนฤมล เรืองจาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาววนิชา สรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสุวิสิทธิ์ รัตนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายชัยณรงค์ พรหมมาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวประภัสษร ภูผิวเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวปภัสรา ตาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางฐิติพร เรืองนุ่น  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวอภิชญา เสริมสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายปัณณทัต จำปากุล  ครู ชำนาญการ
0
59 ศิริชัย นกโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 ว่าที่รอ. เจษฎา ทองมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายกิตติศักดิ์ คงเทียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวเรวดี ศรีถนัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นาวสาววรรธิดา ชอบจิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 ว่าที่ ร.ต.ธัญลักษณ์ สุกแปะเง้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายสราวุฒิ โพธิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวปาริชาติ สิงห์ป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรรัชต์ธนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายพิชิต สามารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสมโภชน์ รักปราการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายรัชชานนท์ ช่วงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายอรรถพล สุริยวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสิรภพ โพธิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวเพชญา ตันพัฒนาศิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายธัญวิทย์ วุฒิสว่างวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายยศวีร์ อมรโชติเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวพัชรี ใจรักเรียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอภิญญา วังคำหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวชนกกร บุญเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางจิระประภา จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวกำไล ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
82 นางสาวพัสวี มุขตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวปาณิสรา ทองเนื้อห้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาววันอัยชาห์ ลาเตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวนันทิวัน มีทุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายภีรินทร์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางอัมพร สีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นาวสาวนันท์นิชา ธีระจาตุพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาววริษฐา ศรีแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายอนุสรณ์ คงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวกลมวรรณ งามยิ่งไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางทัณฑิมา ไตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
94 นายวัชธร ประวันโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสรัญยา บุญมาก  ครู ชำนาญการ
0
96 นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวสุรีย์พร สิงหนารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายสนธยา ขวัญกิจสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางธมนวรรณ พลกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนวลนฤมล นามจำปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
16
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0