โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 12 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 6 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 1 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 45 72
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
4
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
19
22
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธนัญภรณ์ รื่นเริง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวนิตธา พิริยคุณนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนฤมล ศิริเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายมณเฑียร พันธุ์มาศ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวริศา อาชววิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเกียรติชัย เดชวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรัชนี ชลายะนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสมศักดิ์ กาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางน้ำค้าง กิ่งก้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายไชโย ถนอมพุทซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
16 นายสรรเสริญ แก้วนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชรินทร์ทิพย์ ปราบพารา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสราวุธ ทองงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาววิระยา พุ่มพวง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธีระยุทธ พรมช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายภมร ดาวแดน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวดวงใจ ดีมงคล  ครู ชำนาญการ
0
27 นายภพประเสริฐ ฉ่ำศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสมใจ อินธิมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพณพร นันทสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวทัศนา กองสิน  ครู ชำนาญการ
0
34 นายสราวุธ สงค์จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายศิวรานนท์ นพคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวมนเทียร ลุนสุงยาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวลลิตา บุญชำนิ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวกาญจนา จุกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวชนิดา เรืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวอรณิช เกิดแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวสุนารี บุญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางพูนสุข สืบเสนาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวเมธิณี สมมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายสกุลชัย สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอนุรักษ์ กรัตพงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุพัตรา คติะจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายมนตรี หิรัญสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายปริญญา หอมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวณิชา เมทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวสุขาดา พันพัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอรสา สุขพัทธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายนิวัฒน์ ทองปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายนิรันดร์ วัฒนกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายสุทธิรักษ์ บุญไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวดวงแก้ว สันตานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายกันต์ณะภัทร โสภา  ครู ชำนาญการ
0
64 นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายโสตถิพงศ์ รัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพัชรินทร์ บัณฑิตย์นพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายธีรวุธ วณิชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายณฤทธิ์ ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาววิจิตรา ภูธรภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายเกียรติชัย โกฏสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวกาญจนา สวัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายชัยยุทธ พูลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
16