โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 113 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 13 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 100 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดเขมาภิรตาราม

จำนวน 149

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 4 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 1 2
0
0
0
0
  รวม 6 7 13
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
1
0
0
0
  รวม
4
5
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเฉลิมชัย ตาระกา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจิราพร สวัสดิรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวธีณรันต์ สังหร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายชาติชาย พุทธสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาววรรณรัตน์ โปษกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรำเพย พึ่งมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเทียนชัย วัฒนปฤดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสมยา เมชฌสมภพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสุธีรา ภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวโสภี สุคนธประพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายอดิศร มณีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพัฒนโรช เจริญยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุเทพ อินทวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอภิรดี ตรีพืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางธนวรรณ สมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายอนันต์ สุขชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชนิดา ทองประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายคเณศร ศรีรงค์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางปาริชาติ พลายงาม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางพัชรนันท์ ศิริทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวอารีย์ลักษณ์ อุดมแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวแอนนา พูนวศินมงคล  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวพรนภา พันธ์ไชยา  ครู ชำนาญการ
0
29 นายชาญ นรากล่ำ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวรัศมี วงวิลัย  ครู ชำนาญการ
0
31 นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวสยุมพร บัวบุศย์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายกิตติพงศ์ สมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวภักดี อินทร์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
35 นางศิรดา นาเบะคุระ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวณัจจนันท์ จันทร์ทองสุข  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวขนิษฐา วุฒิวิริยกิจ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวอุไรวรรณ สอนแสง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สาลี  ครู ชำนาญการ
0
40 นายไพโรจน์ รักอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
41 นายไทยประเสริฐ วนวาล  ครู ชำนาญการ
0
42 นายสี่ทัพ ทะสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางพุธชาด ศักดิ์แสง  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวนิธิตา ขันธวิทยา  ครู ชำนาญการ
0
46 นายกิตณิวัฒช์ แซ่วู่  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวน้ำอ้อย วิเชียรณรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางอังคณา โสดถานา  ครู ชำนาญการ
0
49 นายวสันต์ มหามิตรมงคล  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวสุกัญญา ภูรักษา  ครู ชำนาญการ
0
51 นายศักดา สำรวล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวอนัญญ์ชญานินท์ อ้นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวชลธิชา เจริญผาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายพีรวัส ปงเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวปุญญาภา แจ้งพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายอนุสรณ์ พรมไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายกิตติพงษ์ จำชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวจิณห์จุฑา พิพิธจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสาโรจน์ กุลศิลาฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายชานันท์ สุนทรวินิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวปนันญา วัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวอารียา กองวิมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนวพรรณ จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางพรทิพย์ ภูแสนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวมนัญญา แจ้งบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางกันยา ดวงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพิชามล พีระพิทยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสริตา คนบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวพิไลพร ทิมเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวนภา ทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาววิรัลนัฐ ภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุตาภัทร ปฐมนุพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางเบญจวรรณ ภมะราภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายอัษฎา อิ่มสุวรรณวิทยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวภัคนภัสส์ ชิตามระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางปิยวรรณ์ อุดมพงศ์พิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวณรินา ไตรทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายนิตินัย ทองน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวศรีรุ้ง มรกฏ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวปัทมา คละบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 ว่าที่ร.ต.ภาณุภณ เติมพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายมนตรี น้อยท่าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายธรรมรัตน์ ภควรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวฉลอม สุดเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวไฉไลรัตน์ บรรลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวเกศยุพา โลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายนที กอบการนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายชัยยุทธ์ ชัยสกุลศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายเชาว์วิทย์ สุขโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาว กาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายประสิทธิชัย ตุเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายภาสกร โหมวานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายคณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายธีรพล หาเม็ดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวบุณยนุช วีรธรรมเลขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวอารียา มาลากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวปิยาภา แสงอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางฟาริดา สะแปะอิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวลัดดาวรรณ อินม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวหทัยชนก ทองอร่าม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวณิชชา สมานบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นาย บรรณสรณ์ โยธินอุปไมย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวอัจฉรา ชุมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวธัญญานันท์ สุขล้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายนพดล ยกรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาววรัญญา คงธนฉัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวอัฎฐพรณ์ สังข์พาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวรัตนาภรณ์ บุพชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
15
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0